Zuid-Holland akkoord met plan voor terugdringen populatie damherten

Damherten aan de bosrand

De Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland hebben een Faunabeheerplan opgesteld om de enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dit plan op 20 november goedgekeurd.

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft de wettelijke taak om schade aangericht door beschermde wilde dieren te beperken of te voorkomen.Naast bijvoorbeeld het belang van de verkeersveiligheid is in de Flora- en faunawet ook opgenomen dat ter voorkoming van schade aan flora en fauna Gedeputeerde Staten ontheffing kunnen verlenen tot actief populatiebeheer. Ook landbouwschade op de omliggende landbouwpercelen door uittredende damherten is een reden voor ingrijpen.

Op basis van het Faunabeheerplan hebben de Noord- en Zuid-Hollandse Faunabeheereenheden bij de provincies Noord- en Zuid-Holland ontheffing aangevraagd om de populatie damherten in het duingebied actief te beheren. De ontheffing zal voor het gebied binnen Zuid-Holland verleend worden door Omgevingsdienst Haaglanden.

De Faunabeheereenheid bestaat uit de LTO, de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer.

bron: Provincie Zuid-Holland, 09/12/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk