Brief aan Fracties Tweede Kamer – Visie NOJG

Haaksbergen september 2020

 

Geachte fractieleden,

 

Hierbij doen wij u de visie van de NOJG inzake de regelgeving die van toepassing is voor jacht en schadebestrijding op grond van de Natuurwet toekomen.

De titel luidt: “BETER MET REGELS “, EEN OP VERTROUWEN EN VERANTWOORDELIJKHEID GEBASEERD FAUNABEHEER.

De schadebestrijding is door een schier eindeloos administratief en juridisch geweld in een impasse terecht gekomen. Een impasse die doorbroken moet worden, omdat de slagvaardigheid, als het gaat om het samenwerken aan evenwicht in onze natuur, sterk in het gedrang komt. De samenwerking wordt overschaduwd  door eindeloze stromen papier en processen, waarin spelletjes van winnen of verliezen centraal staan, om nog maar te zwijgen over  eindeloze stromen maatschappelijke gelden, die naar onze overtuiging beter besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld de volksgezondheid.  Deregulering staat in onze visie centraal. 

In 2019 keerden de provincies 25 miljoen euro uit aan schadevergoedingen. En dat is nog maar een deel van de werkelijke schade. De agrarische sector gaat gebukt onder een niet onaanzienlijk deel hiervan.  Daarnaast wordt er schade toegebracht door te grote populaties aan de biodiversiteit, schade die niet in euro’s uit te drukken is, maar er wel degelijk is. 

Er ontstaan overpopulaties als gevolg van beschermende maatregelen, terwijl er geen bescherming nodig is. Eindeloze processen als gevolg van te zwaar geaccentueerde rechtsbescherming. Oproepen van  emotie door allerlei, al dan niet  goed bedoelde acties van groepen in de samenleving, terwijl die geen enkele verantwoordelijkheid kennen voor de  gevolgen van  hun daden en denkbeelden.  

We zullen onze natuur meer integraal moeten benaderen, meer de belangen van het algehele natuurlijke gebeuren moeten meewegen in plaats van te focussen op één vogel, vlinder of ander dier. In  die integrale belangenafweging zullen, naar onze stellige overtuiging, alle belangen, zoals  veiligheid, economie, ruimtelijke ordening, recreatie, fauna en flora in beeld gebracht en afgewogen moeten worden. Alleen dan kunt u tot verantwoorde besluitvorming komen. 

Wij, de  Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer – de NOJG- zijn van mening, dat we met minder regels meer kunnen bijdragen aan het faunabeheer. Wij willen dit niet alleen maar roepen, maar ook hiervoor de richting aangeven. 

Er zijn in Nederland circa 30.000 mensen met een gekwalificeerde opleiding en met veel ervaring, die zeer wel in staat zijn om de veel te grote populaties (probleem)dieren terug te dringen. 

Die 30.000 gekwalificeerde mensen, die soms ten onrechte in de volksmond ‘plezierjagers’ worden genoemd, worden in het verlengde van de overheid ingezet om de biodiversiteit op orde te brengen en te houden, dit met name in het belang van de natuur. Maar ze worden door diezelfde overheid ernstig beknot in hun uitvoeringshandelingen door zinloze regels, die zodanig werken, dat de beschikking aan zijn doel voorbijschiet, en er geen enkele slagkracht meer is. Het gaat om het dienen van een overheidsbelang, waarvoor je juist steun van die overheid zou mogen verwachten. 

 “Dit kan en moet anders en daartoe willen wij u van harte oproepen”. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van onze “Flyer Beter met regels” waarvan wij u, naast de uitgewerkte visie een samenvatting doen toekomen om daarmee de uitgangspunten tot inzet van de verkiezing in uw partijprogram te maken. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat, dat u in verbinding stelt met één van onze bestuursleden. 

 (secretariaat: tel:  053-5724833     e-mailadres:  secretariaat@nojg.nl )

 

De Voorzitter Gert-jan Oplaat

De secretaris Jan Scherpenkate

 

Cc: Fracties Tweede Kamer, provinciale fracties, KJV, VHR, NMV,NAV, FPG, NFO, LTO, SSB, NM, FBE’s