Disclaimer NOJG

De NOJG kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De NOJG aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De NOJG mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. NOJG is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. NOJG is niet verantwoordelijk voor verlies of schade door gebruik van deze website.

NOJG is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht en/of  voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Hoewel NOJG de informatie op deze website met zorg heeft samengesteld en de NOJG deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De NOJG kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen voortvloeiende uit de door haar verstrekte informatie.

De NOJG behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op deze website zijn aangeboden, gebruik te maken.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of NOJG. De NOJG kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De NOJG kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De NOJG garandeert alleen producten die zij zelf als vereniging aanbiedt, zoals verzekeringen die bij het lidmaatschap van de vereniging worden aangeboden.

ADVERTENTIES NOJG SITE

Zij ondersteunt noch enige product of enige dienst zoals vermeld in de advertentiepagina’s op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De NOJG behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De NOJG is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk