Wildbeheereenheid Statuten

image_pdfimage_print

De wildbeheereenheid (Wbe) is een vereniging en zelfstandig rechtspersoon dat notarieel in een akte dient te worden vastgelegd. Zij bestaat uit achthouders met een jachtakte die zich organiseren met anderen in een wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een vereniging heeft, ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten diensten van grondgebruikers of terreinbeheerders. Ook grondgebruikers en terreinbeheerders kunnen lid worden van de vereniging.

U beslist dan ook zelf over de uiteindelijke inhoud en vorm (binnen de wettelijke kaders uiteraard) van uw statuten en huishoudelijk reglement, deze kunt U aanpassen zoals U wilt let hierbij er wel op wat de Wet natuurbescherming en de provinciale Natuurvisie en omgevingsverordening hiervoor ook heeft bepaald. Om u als vrijwillig WBE-bestuurder tegemoet te komen en om te voorkomen dat iedere WBE zelf opnieuw het wiel moet uitvinden, hebben wij voor u deze documenten uitgewerkt.

  1. model-statuten-wbe-versie-20161115
  2. model-huishoudelijk-reglement-wbes-versie-20161115
  3. Toelichting-bij-de-model-statuten-en-HR-versie-20161115

In uw huidige statuten is opgenomen wat u moet doen om de statuten van de WBE te wijzigen. Normaal gesproken zal u een Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten organiseren. Hierbij moet expliciet aangegeven worden dat het een statutenwijziging betreft. Voor een dergelijke statutenwijzing moet een minimaal aantal leden aanwezig zijn. Indien er onvoldoende leden bij deze vergadering aanwezig zijn zal een tweede vergadering moeten worden belegd. Eerder is al aangegeven dat het niet is toegestaan om deze vergaderingen op dezelfde avond te plannen. Tijdens deze Algemene Ledervergadering(en) zult u tekst en uitleg moeten geven over de beoogde statutenwijziging. Daarvoor ontvangt u de PowerPoint van de presentatie zoals die is gegeven op de zeven WBE-avonden.

Wanneer op de ALV de statutenwijziging aangenomen wordt, kan een notaris van de nieuwe statuten een notariële akte opmaken. We hebben begrepen dat veel WBE’s een notaris kennen die bereid is om het opstellen en passeren van de statuten voor zijn of haar rekening te nemen. Indien binnen uw WBE zich deze mogelijkheid niet voordoet en u heeft geen andere mogelijkheden in de eigen omgeving kunt u met ons contact opnemen. Wij kunnen u dan in contact brengen met een notaris die bekend is met de materie.

De Wet natuurbescherming zal op 1 januari van kracht worden. De aanpassing van uw statuten en huishoudelijk reglement mag echter ook na die datum plaatsvinden, zolang u in de tussenliggende periode maar in lijn met de nieuwe wet handelt. Bepalingen in uw huidige statuten die strijdig zijn met de Wet kunt u niet langer handhaven.

Deze modellen zijn de afgelopen maanden door de juridische afdeling van de Jagersvereniging ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van de al bestaande modellen, de input geleverd door ledenraadsleden, notarissen, NOJG maar vooral ook van veel input van u, de WBE-bestuurders. Veel vragen en opmerkingen hebben wij van u via de mail gekregen maar ook tijdens de zeven avonden die gehouden zijn om u voor te lichten/mee te nemen in dit proces.

Wij willen hierbij ook de KNJV bedanken voor haar samenwerking in deze.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij die graag.

Reacties zijn gesloten.