Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aanvraag

image_pdfimage_print

(Eerste) aanvraag Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Een beginnend jager moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de eerste omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aan te kunnen vragen en te verkrijgen.

 • Hij moet tenminste 18 jaar zijn
 • Hij moet in bezit zijn van een door de minister erkend jachtdiploma.
 • In de gelegenheid zijn tot jagen.
 • Een WA-jachtaansprakelijkheidsverzekering hebben die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
 • De optie op het gebruik van een voor de jacht geschikt wapen.
 • Een deugdelijke wapenkluis.
 • Een positieve uitslag van het gesprek met de politie dat nodig is voor de eerste aanvraag van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.
Aanvraag en verstrekking omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

De aanvraag en verstrekking van de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit gaat altijd via de afdeling Korpscheftaken van de politieregio waarin u woont. Deze regio kunt u hieronder vinden of via www.politie.nl of door te bellen met het algemene politienummer 0900-8844. Doe dit tijdig en plan alvast deze dag en evt. Tijdstip, dat je zeker op afspraak aanwezig kunt zijn.

Een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit wordt aan degene aan wie zij wordt verleend in persoon uitgereikt, onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs.

Voordat u de aanvraag indient met het aanvraagformulier Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (zie download hieronder), dient u de hierna vermelde bescheiden in uw bezit te hebben.

Download hier het digitaal invulbaar aanvraagformulier voor een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

U dient een pasfoto van de aanvrager bij het aanvraagformulier te voegen

Jachtdiploma

Het jachtdiploma van Stichting Jachtopleidingen Nederland is de vereiste deskundigheid waarover men dient te beschikken om met een gunstig gevolg het examen af te leggen, dat door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is erkend of door hem als gelijkwaardig (Duits, Vlaams of Waals) aan door hem erkende examens is aangemerkt. De Nederlandse cursus Jacht & Faunabeheer bereidt u voor op het jachtexamen.

Let op: Op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, dat je van de politie hebt ontvangen of nog zult ontvangen, staat vermeld dat de aanvrager een kopie van zijn jachtdiploma moet bijvoegen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze vereiste alleen van toepassing is op nieuwe aanvragers. Indien je reeds in het bezit bent van een jachtakte en een aanvraag indient voor het jaar 2024/2025, is het niet nodig om een kopie van het jachtdiploma bij te voegen.

Je hoeft maar één pasfoto bij te voegen , want er wordt een kleuren scan gemaakt van je omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Indien je Europees vuurwapenpas ook vernieuwd dient te worden, dien je daar ook een pasfoto voor bij te voegen.

Het huidige nummer jachtakte blijft HETZELFDE voor de Omgevingsvergunning, dus kun je dit invullen op je aanvraagformulier en evt. op de uit te schrijven toestemmingen in of buiten gezelschap jachthouder.

Bij vraag 7 wordt gevraagd de wapens op te geven. Hiervoor mag men een kopie van de bijlage huidige jachtakte bijvoegen, daar staan immers alle wapens op en ook de evt in medegebruik zijnde wapens en kan er dus niets mee mis gaan.

Gelegenheid tot jagen

Als jachtaktehouder moet u aan kunnen tonen dat u een gelegenheid tot jagen heeft in Nederland. In een eigen jachtveld, of in het veld van een andere jachthouder of van een wildbeheereenheid. Hiervoor zijn een onderstaande verklaringen van toepassing (conform artikel 11.64 lid 1 onder b,c of d) die u kunt downloaden als pdf en digitaal kunt invullen: dit is afhankelijk van uw situatie zoals vermeld in een van de onderstaande mogelijkheden die op u van toepassing kan zijn:

Situatie die op u van toepassing kan zijn voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit
Benodigde formulier(en)

U bent als jacht(veld)houder aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. Bij het verlengen van uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit overlegt u een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap WBE, samen met de geldige jachtcontracten en een overzichtelijke bijbehorende kaart.

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

U bent gastjager bij een jacht(veld)houder welke is aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrechten.

De jacht(veld)houder verstrekt u een gastjagersverklaring artikel 11.64 lid 1 sub b BAL of een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 11.64 lid sub d.BAL Een van deze bescheiden heeft u nodig in combinatie met een schriftelijk bewijs van de betreffende WBE waaruit blijkt dat de jacht(veld)houder welke u de verklaring verstrekt lid is van de bewuste WBE. 

U kunt uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit pas ter verlenging aanbieden nadat de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit van de verstrekkende jacht(veld)houder is verlengd.

1-2 Toestemming-in-gezelschap-jachthouder-gastverklaring-BAL

1-3 Toestemming-buiten-gezelschap-jachthouder BAL digitaal

 

U bent als jachtveldhouder lid van een WBE met inbreng van jachtrecht; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van Met deze verklaring doet u uw aanvraag Toestemming wildbeheereenheid -buiten-gezelschap-jachthouder (art 11.64 lid 1 d BAL)

1- 4 Toestemming wildbeheereenheid -buiten-gezelschap-jachthouder BAL

U bent lid van een WBE met inbreng van jachtrecht maar niet als jachtveldhouder; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring Toestemming wildbeheereenheid -in-gezelschap-jachthouder-–-gastverklaring BAL zijnde een gastjagersverklaring. Dit kan ook als u als geen lid zijnde een Toestemming krijgt. Met deze verklaring doet u uw aanvraag.

1-7 Toestemming Wildbeheereenheid-in-gezelschap-jachthouder–gastverklaring BAL

U bent gastjager bij een jachtveldhouder en/of houder van een verklaring jacht buiten gezelschap van een WBE met inbreng van jachtrecht. Deze houder van verstrekt aan u een gastjagersverklaring met deze verklaring doet u uw aanvraag voor een jachtakte; deze verklaring dient te zijn onderbouwd met een door de WBE afgegeven verklaring waaruit blijkt dat degene die de gastjagersverklaring afgeeft lid is van de bewuste WBE.Toestemming om te jagen in gezelschap van een toestemminghouder buitengezelschap (art 11.64 lid 1 b BAL). 

1-8 Toestemming -in-gezelschap-jachtaktehouder – buiten gezelschap jachthouder–-gastverklaring BAL

U ben de jachtopzichter/Boa van de jachthouder die  c. de jachtopzichter van de jachthouder die;
 • Een natuurlijke persoon is aan wie een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit of een valkeniersactiviteit is verleend die op het tijdstip van ondertekening van de toestemming geldig is

1-5 Toestemming jachthouder tbv Jachtopzichter-buiten-gezelschap-jachthouder BAL

 • Een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie van samenwerkende jachthouders is (Wildbeheereenheid) ; of
1-6 Toestemming Wbe tbv Jachtopzichter-buiten-gezelschap-jachthouder BAL
 • Een bij ministeriële regeling aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie is, die naar het oordeel van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gelet op haar doelstelling en gelet op de kennis en kunde waarover de organisatie beschikt, een duurzaam beheer van populaties in het wild levende dieren in voldoende mate verzekert zoals bijvoorbeeld een Terrein Beherende Organisatie al Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer

1-6a Toestemming jachthouder TBO tbv Jachtopzichter-buiten-gezelschap-jachthouder BAL

Meer informatie over de formulieren voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit vindt u op onze download formulieren pagina’s

De jachtaansprakelijkheidsverzekering

Iedere jager is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten. Deze kan 1 tot 3 jaar worden afgesloten met standaard een Europa dekking of indien nodig een werelddekking. De verzekering geeft dekking van 1 april tot 1 april van het jaar daaropvolgend en geldt voor geheel Nederland. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis.

De NOJG heeft hiervoor een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld voor hun leden. U kunt deze jachtverzekering afsluiten via de website van de betrokken tussenpersonen, die hiervoor een overeenkomst hebben met de betrokken Jagersvereniging, u dient dan wel eerst lid te zijn van de NOJG

NOJG is dit Ecclesia verzekeringen; via de website Verzekerde jager E: jagers@ecclesia.nl of via 010 440 26 48)

Wettelijke eisen verzekering jachtactiviteiten (Artikel 11.78 Besluit activiteiten Leefomgeving)

 1. Een geweer wordt ter uitvoering van de wet alleen gebruikt als de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade  daartoe het gebruik van het geweer leidt, is gedekt door een verzekering, die is gesloten met een financiële onderneming die ingevolge artikel 2.48 van de Wet Besluit activiteiten leefomgeving – geconsolideerde Staatsbladversie 484 op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van schadeverzekeraar met beperkte risico–omvang mag uitoefenen.omvang mag uitoefenen.
 2. De verzekering geeft dekking van 1 april tot 1 april van het jaar daaropvolgend en geldt voor geheel Nederland.geheel Nederland.
 3. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.000.000 per . De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis.gebeurtenis.
 4. De polis, bedoeld in artikel 932 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de verzekering bevat in ieder geval de volgende gegevens:bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  1. de naam en het adres van de verzekeraar;t adres van de verzekeraar;
  2. de naam en het adres van de verzekeringnemer;
  3. het polisnummer;
  4. de dagtekening en het jaar van de ingang en van het einde van de dekking;
  5. de aanduiding van de personen die als verzekerden worden aangemerkt;
  6. het gebied waarin de verzekering van kracht is; enied waarin de verzekering van kracht is; en
  7. het verzekerde bedrag.
 5. De houder van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit informeert de korpschef onverwijld over een wijziging van deze gegevens van de polis.onverwijld over een wijziging van deze gegevens van de polis.
Optie op het gebruik van ten minste één wapen geschikt voor de jacht

Zonder wapennummer kan de politie geen omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit afgeven. U dient dan ook op ten minste voor één wapen, een optie voor het gebruik of optie tot koop te hebben. Dit kan via een wapenhandel of andere jager.

Wanneer u een optie tot koop heeft bij een wapenhandel, ontvangt u van de handelaar een document (WM3) om aan de politie te tonen. Heeft u een optie op een wapen via een jager, dan dient u zelf een WM3 te downloaden en vul dan het eerste gedeelte hiervan in met het wapennummer, merk en kaliber nummer wat u ook op het aanvraagformulier omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heeft ingevuld.

U kunt ook een wapen als medegebruik op de akte zetten. In dat geval gebruikt u het wapen van een andere jager: de hoofdhouder. De hoofdhouder bewaart dit wapen in zijn kluis, u mag het wapen enkel ophalen wanneer u gaat jagen. Bij aanvraag van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit geeft u aan dat het om medegebruik gaat en noteert u het wapennummer, merk en kaliber op uw aanvraagformulier. Daarnaast vult u samen met de hoofdhouder het 3-1 Toestemming-medegebruik-Jachtwapen

WM32 inlichtingenformulier

Bij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit houder ook een WM32 inlichtingenformulier met de namen en contactgegevens van ten minste drie referenten inleveren.

Download :hier het digitaal invulbaar WM32 inlichtingenformulier

Een deugdelijke wapenkluis

Voordat u de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit ontvangt en uw wapen op kunt halen, controleert de politie of u een deugdelijke kluis heeft om wapens en evt. ook munitie hiervoor in op te bergen. Deze kluis moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De kluis is specifiek voor wapens gemaakt, of is hieraan gelijkwaardig;
 • Er is een apart afsluitbaar deel of een geheel eigen kluis voor munitie aanwezig;
 • De kluis is verankerd in de vloer of de muur, tenzij deze meer dan 200 kilo weegt.

Let op dat uw kluis genoeg ruimte heeft voor uw wapen(s) en toebehoren als richtkijkers en extra lopen en de evt. bijbehorende munitie. Bestel deze dan ook tijdig voor dat u uw wapen(s) gaat ophalen.

Kosten omgevingsvergunning(en) jachtgeweeractiviteit

Artikel 14.41f (jachtgeweeractiviteit: tarief omgevingsvergunning)

 1. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:
  1. een jachtgeweeractiviteit, bedraagt het tarief: € 138,- bij de eerste aanvraag;
  2. een jachtgeweeractiviteit voor de periode aansluitend op de periode waarvoor een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit is verleend, bedraagt het tarief: € 68,-(verlenging);
  3. het wijzigen van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit, bedraagt het tarief: € 30,-;
  4. het vervangen als gevolg van verlies van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit, bedraagt het tarief: € 30,-; en
  5. een duplicaat van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit, bedraagt het tarief: € 30,-.
 2. De gelden die zijn voldaan voor een verleende omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit worden niet gerestitueerd.
 3. Het tarief voor een combinatie van de in het eerste lid genoemde handelingen bedraagt niet meer dan het bedrag dat zou zijn verschuldigd voor dat deel van de combinatie waarvoor het hoogste tarief geldt.

Kosten Europees vuurwapenpas per 1 jan 2024 is dit €72,60, verlengen kost € 5,-

E-screener

Nieuwe aanvragers van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit worden momenteel niet meer verplicht om deel te nemen aan de zogenaamde e-screener. De e-screener is een psychologische vragenlijst die op de computer ingevuld wordt met als doel om inzicht te krijgen in de geschiktheid van de aanvrager om wapens en munitie voorhanden te hebben.

De minister heeft per 15 juli 2022 het gebruik van de e-screener per direct opgeschort in verband met het de oplevering van het deskundigenrapport dat is opgesteld naar aanleiding van een aangespannen rechtszaak tegen de Staat. Opschorting van de e-screener heeft tot gevolg dat het (voorlopig) afleggen van de e-screener niet vereist is om een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit of wapenverlof aan te vragen.

Nieuwe aanvragers hoeven tot nader order geen e-screener te doen. In plaats van de e-screener moet men nu het nieuwe inlichtingenformulier (WM32) met de de 3 referenten gebruiken bij het indienen van de (eerste) Omgevingvergunning jachtgeweeractiviteit-aanvraag. Na het indienen van uw aanvraag zal Korpscheftaken u een brief sturen waarmee u een afspraak kunt maken om gesprek te hebben, waarin u een aantal vragen dient te beantwoorden, ben hierin op en eerlijk want anders kan de aanvraag geweigerd worden..

Wat kan ik doen als mijn aanvraag geweigerd is?

Er kan bezwaar worden gemaakt bij de korpschef of in beroep worden gegaan bij de minister van Justitie, afhankelijk van de weigeringsgrond. Als lid van de NOJG kunt u advies en informatie krijgen van onze juridische-commissie hoe u hierin kunt handelen.

Voor de NOJG leden is dit: email; juridischezaken@nojg.nl. of bellen naar het secretariaat: tel. 053 – 57 24 833

MAIL ADRESSEN POLITIE EENHEDEN VOOR HET AANVRAGEN  OMGEVINGSVERGUNNING JACHTGEWEER ACTIVITEIT/VERLOVEN WAPENS

Noord-Nederland vergunningen.korpscheftaken.noord-nederland@politie.nl
Oost-Nederland vergunningen-gelderland-midden.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-gelderland-zuid.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-noordoost-gelderland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-ijsselland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-twente.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
Midden-Nederland verguningen.korpscheftaken.midden-nederland@politie.nl
Noord-Holland vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl
Amsterdam korpscheftaken.amsterdam@politie.nl
Den Haag vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl
Rotterdam vergunningen.korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
Zeeland – West-Brabant vergunningen.korpscheftaken.zeeland-west-brabant@politie.nl
Oost-Brabant vergunningen.korpscheftaken.oost-brabant@politie.nl
Limburg vergunningen.korpscheftaken.limburg@politie.nl

 

Reacties zijn gesloten.