Formulieren Jachthuur omgevingswet

image_pdfimage_print

Formulieren Jachthuur

Met een jachthuurovereenkomst kan men het jachtrecht verhuren of huren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow).  Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is, de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.52. lid 5 Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) voor het beheer en schadebestrijding tekenen. Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder als gemachtigde toestemminghouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering van het voorkomen en bestrijden van schade, en het beheer van diersoorten die zijn aangewezen als vergunningvrije gevallen of waarvoor een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit is afgegeven, er geen kopie van de JHO of orginele toestemming grondgebruiker bij hoeft gevoegd te worden.

Denk hierbij ook aan het volledig en juiste wijze van invullen van de jachthuurovereenkomst dit ivm rechtsgeldigheid:

  • naam en adres verhuurder
  • naam en adres huurder(s)
  • de handtekeningen, verhuurder en huurder(s)
  • duiding van de tegenprestatie, (geld of in natura)
  • Een juiste begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar),
  • datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd (redelijke termijn)
  • duidelijke omschrijving van de gehuurde gronden (gemeente, sectie en kadastrale nummers en hectares met of een duidelijke ingekleurde kadastrale kaart of kart op schaal).

Download:

De Wildbeheereenheid kan met deze  jachthuurovereenkomst het jachtrecht huren  op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow).  Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.52 lid 5 besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de jachthuurovereenkomst Wildbeheereenheid opgenomen waardoor de Wildbeheereenheid als jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien wildbeheereenheid deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO of van de toestemming grondgebruiker bij hoeft gevoegd te worden.

Download:

2-2 Jachthuurovereenkomst digitaal Wildbeheereenheid -2024

2-2 Jachthuurovereenkomst Wildbeheereenheid -2024

 

De Jachthouder kan met deze  jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht weder verhuren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow).  Naast het jachtrecht kan er indien de jachthouder ook  gemachtigd is door de grondgebruiker,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.44 lid 5, art 11.52 lid 5 en 11.58 lid 6 BAL voor schadebestrijding en beheer doorgegeven worden. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. De looptijd van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de  originele  jachthuurovereenkomst(en)

Download:

De Wildbeheereenheid kan met deze  jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht wederverhuren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow). Naast het jachtrecht kan er indien de Wildbeheereenheid ook  gemachtigd is door de grondgebruiker, de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.44 lid 5, 11.52. lid 5 lid 5 en 11.58 lid 6 BAL voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze als gemachtigde namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien Wildbeheereenheid deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO waarin de toestemming staat, bij gevoegd hoeft te worden. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De looptijd van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de originele jachthuurovereenkomst.

Download:

Met deze toestemming  grondgebruiker kan de grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven aan een jachtaktehouder of wildbeheereenheid en haar leden conform (artikel 11. 44 lid 5, 11.52 lid 5 en 11.58 lid 6 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) om de bij hem in gebruik zijnde gronden te betreden en de toegestane handelingen te doen uitoefenen, ten behoeve van uitvoering van het voorkomen en bestrijding schade en beheer van de diersoorten die zijn aangewezen als omgevingsvergunning-vrije gevallen of waarvoor een omgevingsvergunning flora- en flora activiteit op basis van een ministeriële regeling of provinciale verordening is afgegeven, aan de Wildbeheereenheid. Tevens machtigt hij de Wildbeheereenheid deze toestemming namens hem te mogen doorgeven

De aparte toestemming grondgebruiker, dient u dus te gebruiken indien de grondgebruiker niet degene is die ook het jachtrecht verhuurd, want op de JHO van de NOJG staat ook de toestemming grondgebruiker en de machtiging om deze namens de grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden. Denk eraan deze toestemming volledig in te vullen.

Download:

Met dit formulier kan de houder (jachthouder, houder van een omgevingsvergunning jachtgeweer of een wildbeheereenheid) van de schriftelijke toestemming van een grondgebruiker (artikel 11. 44 lid 5, 11.52 lid 5 en 11.58 lid 6 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) doorgeven, om de bij hem in gebruik zijnde gronden te betreden en de toegestane handelingen te doen uitoefenen, ten behoeve van uitvoering van het voorkomen en bestrijding schade en beheer van de diersoorten die zijn aangewezen als omgevingsvergunning-vrije gevallen of waarvoor een omgevingsvergunning flora- en flora activiteit op basis van een ministeriële regeling of provinciale verordening is afgegeven. Tevens machtigt hij de Wildbeheereenheid  of houder van een omgevingsvergunning jachtgeweer deze toestemming namens hem te mogen doorgeven.

Indien de houder van de toestemming grondgebruiker (jachthouder of wildbeheereenheid) ook de gemachtigde is om deze namens de grondgebruiker te mogen afgeven aan derden, hoeft er geen kopie van de originele toestemming bijgevoegd te worden, hij tekent die dan namens de grondgebruiker(s).

Voor alle andere geldt dat de voorwaarde dat de mogelijkheid van het doorschrijven is beschreven op de originele toestemming, ook dient er dan een kopie van de toestemming bijgevoegd te worden.

Download:

2-7 Doorschrijven-toestemming-beheer-en-schadebestrijding digitaal 2024

2-7 Doorschrijven-toestemming-beheer-en-schadebestrijding

Reacties zijn gesloten.