Jachthondenverzekering Alg voorwaarden NOJG

image_pdfimage_print

 

Algemene Voorwaarden KSOO

Artikel 1: Begripsomschrijvingen:

1.1  Onder jachthonden wordt verstaan;

Honden voorzien van een microchip en getatoeeerde honden die door jagers of voorjagers als jachthonden worden gebruikt.

1.2  Ongeval:

Onder ongeval wordt verstaan een plotseling en van buiten komend onmiddellijk op bet dier inwerkend geweld, dat lichamelijk letsel veroorzaakt hetwelk rechtstreeks de dood of blijvende ongeschiktheid voor de jacht van bet dier tengevolge heeft.

Onder ongeval wordt mede verstaan:

 1. geweld, zoals hierboven omschreven, bij gelegenheid van transport;
 2. b. aanrijding, botsingen en alle geweld, zoals hierboven omschreven;
 3. vergiftiging;
 4. verdrinking;
 5. kwaadwilligheid van derden.

1.3  Grondslag van de verzekering:

De op het aanvraagformulier vermelde gegevens gelden als grondslag van de verzekering en worden geacht te zijn verstrekt door verzekeringsnemer.

Artikel 2: Omvang van de dekking:

2.1  Bij deze jachthonden dekken assuradeuren schade door

 1. diergeneeskundige hulp als gevolg van een ongeval tot ten hoogste 30% met een maximum van € 453,78 van de verzekerde waarde per jaar;
 2. blijvende ongeschiktheid van de hond voor het gebruik als jachthond 1 voorzover deze ongeschiktheid het gevolg is van een ongeval;
 3. sterven of noodzakelijk afmaken in verband met een te verwachten snel intredende dood of indien er sprake is van een concrete doods­verwachting, als een rechtstreeks gevolg van een ongeval;

2.2  Begripsomschrijving:

 1. onder diergeneeskundige hulp zijn mede begrepen, alle kosten voor onderzoek en behandeling door een dierenarts, tot maximaal 30% met een maximum van € 453,78 van de verzekerde som;
 1. Dierenarts: een dierenarts die op grond van de Nederlandse Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde of een buitenlandse analoge wet als zodanig bevoegd is.

2.3  Onder verwijzing naar bet dienaangaande vermelde in Artikel 2.1.b bij afkeuring als gevolg van een gedekt. ongeval binnen 1 jaar na het ongeval wordt de verzekerde som uitgekeerd onder aftrek van de voor dit ongeval gemaakte medische kosten als omschreven in Artikel 2.l.a en 2.2.a.

2.4  Verzekerde waarde:

De verzekerde waarde bedraagt maximaal de op het polisblad als zodanig aangegeven waarde.

Artikel 3 Uitsluitingen:

Assuradeuren zijn niet tot schadevergoeding verplicht indien de schade betreft:

 1. kosten van vaccinaties, ook niet als deze van overheidswege worden voorgeschreven;
 2. kosten door of samenhangend met euthanasie anders dan door diergeneeskundige indicatie met betrekking tot een ongeval;
 3. kosten van dieetvoedermiddelen;
 4. grove opzet, schuld of onachtzaamheid, verwaarlozing van het verzekerde dier door verzekeringsnemer of hem of haar aan wiens zorg het verzekerde dier is toevertrouwd;
 5. het inzetten van de hond voor een andere bestemming dan als jachthond;
 6. gebrek, reeds bij ingang der verzekering aanwezig, ongeacht of dat teen was opgegeven;
 7. diefstal of vermissing;
 8. dood, letsel en blijvende ongeschiktheid tot gevolg hebbend, veroorzaakt door een schot tijdens de jacht;
 9. reiskosten van dierenartsen en de kosten van het transport naar de dierenarts of dierenkliniek;

Artikel 4: Schadevergoeding:

Schadevergoeding bij algeheel verlies bij dood of ongeschiktheid als jachthond als gevolg van een ongeval:

maximaal van de verzekerde waarde van de verzekerde waarde van de verzekerde waardeleeftijd;

LeeftijdWaardeleeftijd
0 tot 9 maanden€ 500,–
9 tot 24 maanden 80%
24 tot 84 maanden100%
84 t/m 108 maanden40%

Artikel 5Dekkingsgebied:

Nederland. In overige landen binnen Europa, maximaal 30 dagen aaneengesloten, uitsluitend tijdens jachtdagen en/of wedstrijden.

Artikel 6! Inspectie:

De verzekeringsnemer is te allen tijde verplicht op verzoek van de vertegenwoordiger of gemachtigde van Assuradeuren iedere verzekerde hond aan hem te tonen en alle inlichtingen daaromtrent te verstrekken die voor Assuradeuren van belang kunnen zijn;

Artikel 7: Verplichtingen van de verzekeringsnemer na een schadegeval:

Zodra een verzekeringsnemer kennis draagt van enige omstandigheid die voor Assuradeuren tot een verplichting uit de verzekering kan leiden, is hij verplicht:

7.1 a. zo spoedig mogelijk die omstandigheid aan Assuradeuren te melden en een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en de omvang van de schade over te leggen;

 1. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan Assuradeuren te verstrekken en stukken aan haar door te zenden;
 2. Assuradeuren zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Assuradeuren zou kunnen benadelen;
 3. zodra een verzekerd dier een ongeval krijgt daarvan binnen 24 uur per aangetekende brief kennis te geven aan Assuradeuren, onmiddellijk een dierenarts te raadplegen en alles te doen wat tot genezing van het dier kan strekken;
 4. e. zodra de dierenarts een spoedige afmaking als gevolg van een ongeval dringend noodzakelijk acht, hiervan onmiddellijk aan Assuradeuren telefonisch kennis te geven;
 5. van sterven en blijvende ongeschiktheid van een verzekerd dier door een ongeval steeds een verklaring van een dierenarts aangetekend aan Assuradeuren te zenden;
 6. g. bij schadevergoeding ten gevolge van overlijden door Assuradeuren de

officiele identificatiepapieren zoals stamboompapieren of andere, door wettelijke erkende instellingen afgegeven identificatiepapieren aangetekend aan Assuradeuren door te zenden;

7.2 De door de verzekeringsnemer verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verzekering, indien de verzekeringsnemer een van de verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Assuradeuren heeft geschaad of indien de verzekeringsnemer bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

Artikel 8: Premiebetaling:

8.1 Premiebetaling:

De verzekeringsnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden.

8.2 Wanbetaling:

Indien de verzekeringsnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen.

Een ingebrekestelling door Assuradeuren is daarvoor niet vereist. De verzekeringsnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het verschuldigde door Assuradeuren is ontvangen en de jachthonden zich in goede gezondheid bevinden.

Artikel 9: Premieberekening:

Voor de premieberekening worden gedeelten van een maand, voor een volle maand berekend.

Artikel 10: Wijziging van premie en/of voorwaarden en/of verzekerde bedragen:

10.1 Assuradeuren hebben het recht de premie en/of de voorwaarden en/of de verzekerde bedragen van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot zo’n groep, dan zijn Assuradeuren gerechtigd de premie en/of de voorwaarden en/of de verzekerde bedragen van deze verzekering overeenkomstig de wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringsnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving door Assuradeuren genoemde datum. De verzekeringsnemer kan echter een wijziging als in dit artikel genoemd alleen weigeren, indien er sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van dekking.

10.2 Wanneer meer rubrieken zijn verzekerd en de wijziging betrekking heeft op de premie en/of voorwaarden van een of meer verzekerde rubriek{en), dan leidt het in 10.1 bedoelde bericht van verzekeringsnemer uitsluitend tot beeindiging van die verzekerde rubriek{en), tenzij op het polisblad onder de betreffende rubriek{en) anders is bepaald.

Artikel 11: Looptijd van de verzekering

 1. de verzekering eindigt op de Het contract eindigt te allen tijde op de premievervaldatum van het verzekeringsjaar nadat de hand 9 jaar is geworden;
 2. de verzekering eindigt op de premievervaldatum indien Assuradeuren uiterlijk 3 maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk hebben opgezegd;
 3. de verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door Assuradeuren:

– indien door of namens de verzekeringsnemer met opzet een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven;

– indien de verzekeringsnemer langer dan 3 maanden in gebreke is premie en kosten te betalen;

– binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gereclameerde polisdekking en/of uitkering heeft verleend danwel heeft afgewezen.

Verzekering eindigt in deze gevallen op de in deze opzeggingsbrief genoemde datum. Assuradeuren zullen in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen;

 1. de verzekering eindigt zodra de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij een verzekerd dier en tevens de feitelijke macht erover

De verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht Assuradeuren van het vorenstaande onmiddellijk kennis te geven;

 1. de verzekering eindigt indien Assuradeuren de verzekering, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk aan de verzekeringsnemer hebben opgezegd, onder verplichting harerzijds tot teruggave van een evenredig deel van de premie over de nog onverschenen termijn.

De verzekering eindigt dan 3 x 24 uur na het verzenden van de aangetekende kennisgeving.

Artikel 12: Vervaltermijn na standpuntbepaling Assuradeuren

Hebben Assuradeuren ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de verzekering een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop die rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van Assuradeuren terzake van het schadegeval, waarop de vordering was gegrond1     tenzij verzekeringsnemer binnen de termijn het standpunt van Assuradeuren heeft aangevochten.

Artikel 13: Regaling Informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1994

Klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst of de daaraan voorafgaande aanvraag kunnen worden voorgelegd aan:

-De directie van W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam

– Klachteninstituut Financiele Dienstverlenging (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Premietarief

Standaardverzekeringen:

 • Verzekerd bedrag per jachthond € 2.000,00.
 • Looptijd contract (aflopend) tot en met het verzekeringsjaar, waarin de hond 9 jaar oud wordt.

Jaarpremie:

 • Leeftijd hond bij aanmelding 0 t/m 6 maanden € 35,00 per jaar
 • Leeftijd hond bij aanmelding 7 t/m 24 maanden € 45,00 per jaar
 • Leeftijd hond ouder dan 24 maanden jaarpremie € 70,00 per jaar

Speciaalverzekering:

Verzekerde som meer dan 2.000,00 doch maximaal € 5.000,00 onder overlegging van certificaten, diploma’s, gezondheidsverklaring inzake aantoonbare erfelijke afwijkingen, etc. mits deze certificaten etc. voorkomen op een door de NOJG afgegeven lijst.

Jaarpremie:

 • Leeftijd hond bij aanmelding 0 t/m 24 maanden 17,50 o/oo.
 • Leeftijd hond ouder dan 24 maanden jaarpremie 35,00 o/oo.
 • Looptijd contract vanaf aanmelding tot en met het verzekeringsjaar, waarin de hond 9 jaar oud wordt.

Acceptatie:

– Voor beide verzekeringsvormen geldt een leeftijdsgrens. Acceptatie vindt plaats t/m de zesjarige leeftijd.

– Bij de aanvraag dienen twee recente kleurenfoto’s gevoegd te worden. Een van voren, m.n. de kop en een van opzij.

Reacties zijn gesloten.