Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Jachtseizoenen in Nederland

image_pdfimage_print

Jacht en wat de regels en voorwaarden hiervoor zijn.

De geopende jachtseizoenen voor de hieronder genoemde wildsoorten kan lopen van 15 augustus tot en met 31 januari. Gedurende deze geopende periodes mogen jagers op deze soorten jagen, mits zij in het bezit zijn van een geldige omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (jachtakte) en beschikken over een jachtveld dat voldoet aan de eisen van art 11.76 Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit wordt afgegeven door de politie en is alleen verkrijgbaar voor mensen die aan bepaalde criteria voldoen, zoals het volgen van een jachtopleiding en het behalen van een jachtexamen.

De jacht op deze wildsoorten is aan strikte regels gebonden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om te jagen binnen een straal van 125 meter rondom woningen, campings, scholen, industrieterreinen, begraafplaatsen en andere drukbezochte plaatsen. Daarnaast gelden er beperkingen voor het gebruik van bepaalde jachtmiddelen, zoals kunstlicht en geluiddempers.

Ten slotte is er nog de schadebestrijding, waarbij het jagen op andere diersoorten dan de wildsoorten is toegestaan. Deze vorm van jagen mag alleen plaatsvinden als er sprake is van schade of te verwachte schade aan gewassen, eigendommen of de openbare- of verkeersveiligheid. Hiervoor is toestemming nodig van de overheid of provincie en de toestemming grondgebruiker(s).

Het jachtseizoen en de andere vormen van jacht hebben als doel te streven naar een evenwichtige en redelijke wildstand, tussen enerzijds het behoud en de instandhouding van de diersoorten op de wildlijst en anderzijds het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en andere eigendommen. Hierbij staat duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal. Dit betekent dat jagers actief moeten bijdragen aan het behoud van de wildpopulaties door populatiebeheer uit te voeren.

De Rijksoverheid, Faunabeheereenheden en wildbeheereenheden en hun jachthouders werken samen om dit te waarborgen en maken afspraken op basis van tellingen en onderzoek naar de wildpopulaties door hiervoor Faunabeheerplannen op te stellen, die door de provincie dient goedgekeurd te worden.

Het jachtseizoen in Nederland is een gereguleerd proces waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de natuur en de belangen van landbouwers, natuurbeheerders en andere belanghebbenden. Door deze samenwerking en het opvolgen van de regels en voorwaarden, wordt gestreefd naar een evenwicht tussen menselijke activiteiten en de bescherming van flora en fauna.

Wanneer er gejaagd worden en op welke diersoorten?

Het is belangrijk om op te merken dat dit overzicht slechts een ruwe indicatie is en dat de exacte regels kunnen verschillen per provincie en per jaar. Raadpleeg altijd de lokale wildbeheereenheid of provinciale faunabeheereenheid voor de meest actuele informatie.

Populatiebeheer kan bestaan uit het selectief bejagen van bepaalde individuen van de populatie om de populatiegrootte op een gewenst niveau te houden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat oudere of zwakkere dieren worden bejaagd, waardoor de populatie gezond en vitaal blijft. Daarnaast kan het bejagen van bepaalde soorten helpen bij het verminderen van schade aan gewassen of eigendommen of verkeersveiligheid.

Kortom, de wet verplicht jagers in Nederland om in hun jachtvelden te streven naar een ‘redelijke wildstand’ voor diersoorten op de nationale wildlijst. Dit betekent dat jagers verantwoordelijk zijn voor het behoud en beheer van deze soorten, met als doel een evenwicht te creëren tussen behoud en het voorkomen van schade.

Wildsoorten en hun jachtseizoenen:

 • Haas jachtseizoen vanaf 15 oktober t/m 31 december.
  • In Limburg, Utrecht en Groningen is door de Minister dit gesloten i.v.m. te lage stand.
 • Konijnen jachtseizoen: 15 augustus – 31 januari
  • Door de Minister van LNV voorlopig dit gesloten i.v.m. te lage stand.
  • Konijnen kunnen echter wel het hele jaar door worden bejaagd bij schade of te verwachten schade.
 • Fazanten: jachtseizoen van 15 oktober en 31 januari.
  • Fazanthen 15 okt t/m 31 december en
  • Fazanthaan vanaf 15 oktober t/m 31 januari.
 • Wilde eenden: jachtseizoen van 15 augustus t/m 31 januari.
 • Houtduif: jachtseizoen van 15 oktober t/m 31 januari

Landelijk aangewezen vergunningvrije gevallen;

Deze zijn aangewezen in een ministeriële regeling, kunnen jaarrond bij schade of te verwachten schade bestreden worden;

 • Houtduif,
 • Konijn,
 • Zwarte kraai,
 • Kauw,
 • Vos en
 • Canadese gans:

Overige diersoorten;

Op basis van een omgevingsvergunning of provinciale aangewezen vergunningvrije gevallen zoals:

 • Grauwe gans,
 • Kolgans en
 • Brandgans.

Deze kunnen jaarrond in bepaalde provincies bejaagd worden bij schade of te verwachten schade.

Er kan ook een sluiting zijn in de broedperiode (grofweg maart – eind juni) ook kennen provincies gesloten periodes in de winter.


Grofwild:

grofwild soorten in Nederland
 • Reeën: de jacht op reeën is beperkt in Nederland. Het aantal en het tijdstip van de jacht kan variëren per provincie, maar in de meeste gevallen zijn;
  • de reebokken vanaf 1 april t/m 30 november en
  • de reegeiten vanaf 1 oktober tot en met 31maart.
 • Wilde zwijnen: de jacht op wilde zwijnen is ook geregeld per provincie en kan variëren in tijdstip en regels. In de aangewezen beheergebieden Veluwe en het Meinweggebied en Meerlebroek in Limburg zijn er beheertijden en in de rest van Limburg en Noord-Brabant geldt een nul-optie en kunnen ze het gehele jaar door bejaagd worden. Over het algemeen zijn er bepaalde beperkingen en quota, dit is apart geregeld per provincie.
 • Edelherten: 1 augustus t/m 15 februari, de jacht op edelherten is voornamelijk beperkt tot bepaalde gebieden in Nederland, zoals de Veluwe. De jachtperiode kan variëren per provincie, maar meestal is dit van september tot februari.
 • Damherten: 1 augustus t/m 15 februari, de jacht op damherten is vergelijkbaar met die van edelherten en is meestal beperkt tot specifieke gebieden. De jachtperiode kan variëren per provincie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de jacht in Nederland onder strikte regels en voorschriften plaatsvindt, met als doel het beheersen en handhaven van een gezonde wildpopulatie en het voorkomen van schade aan gewassen en ecosystemen. De exacte regels en vergunningen voor de jacht zijn te vinden in het Faunabeheerplan van elke provincie.


Exoten die invasief zijn aangemerkt op de Unielijst kunnen in opdracht van de provincie bestreden worden: zie Aangewezen invasieve exoten Unielijst