Formulieren t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

image_pdfimage_print

Formulieren Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit

Met het aanvraagformulier voor een Omgevingswetvergunning Jachtgeweeractiviteit doet u de aanvraag en hierin dient u aan te tonen dat u voldoet aan de navolgende voorwaarden;

  • Hij/Zij moet in bezit zijn van een door de minister erkend jachtdiploma.
  • In de gelegenheid zijn tot jagen.
  • Een WA-jachtaansprakelijkheidsverzekering hebben die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
  • De optie op het gebruik van een voor de jacht geschikt wapen.
  • Een deugdelijke wapenkluis.
  • Een positieve uitslag van het gesprek met de politie dat nodig is voor de eerste aanvraag van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Een jachthouder /Wildbeheereenheid met een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit met bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha, dat voldoet aan de eisen van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) artikelen 11.76 en 11.77 mag een dergelijke toestemming afgeven, tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst(en). Met deze toestemming toont iemand aan dat hij/zij in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Download digitale PDF formulieren :

Met een Toestemming buiten gezelschap jachthouder artikel 11.64 lid 1 sub d BAL, mag de houder buitengezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachthouder met een jachtakte kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 80 ha groot is en kan dan per 40 bejaagbaar jachtveld aan de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit(s) een toestemming buiten gezelschap afgeven, indien dit niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst (en). Een toestemming art 11.64 lid 1 sub d BAL, dient te worden ondertekend en afgestempeld door de Korpschef van de politie, waar je woonachtig bent.

Download:

1-3-Toestemming-buiten-gezelschap-jachthouder-BAL-digitaal-1

1-3 Toestemming-buiten-gezelschap-jachthouder BAL

 

Met deze toestemming artikel 11.64 lid sub c mag een boa/ jachtopzichter buiten het gezelschap van de jachthouder in zijn/haar veld jagen. Een jachthouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha conform artikel 11.76 BAL en die lid is van een wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, mag een dergelijke verklaring afgeven aan een boa/jachtopzichter. Ook een wildbeheereenheid die jachthouder is en waar het jachtveld voldoet aan de eisen van art 11.76 en 11.77 BAL mag ook een toestemming aan de Boa/Jachtopzichter verstrekken. Deze dient niet getekend en afgestempeld te worden door de Korpschef.

Jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten

Download :

1-5 Toestemming-jachthouder-tbv-Jachtopzichter-buiten-gezelschap-jachthouder-BAL-5

1-6 Toestemming-Wbe-tbv-Jachtopzichter-buiten-gezelschap-jachthouder-BAL-1-6

1-6 Toestemming-Wbe-tbv-Jachtopzichter-buiten-gezelschap-jachthouder-BAL

 

Met een artikel 11.64 lid 1 sub d verklaring om buiten het gezelschap van de jachthouder zijnde een wildbeheereenheid te mogen jagen in een jachtveld dat voldoet aan de eisen van het besluit art 11.76 BAL.

Een Wildbeheereenheid indien zij de jachthouder is (met inbreng van jachtrechten) kan een toestemming buiten gezelschap afgeven aan haar leden wanneer het betreffende veld voldoet aan de 40 ha regeling conform artikel 11.76 BAL, per buiten gezelschap verklaringshouder(s) dient het jachtveld 40 ha groot te zijn. De toestemming WBE buiten gezelschap – artikel 11.64.lid 1 sub d BAL dient te worden afgestempeld en ondertekend door de Korpschef van de politie.

Download :

Toestemming wildbeheereenheid -buiten-gezelschap-jachthouder BAL digitaal

Toestemming wildbeheereenheid -buiten-gezelschap-jachthouder BAL

 

U bent lid van een WBE met inbreng van jachtrecht maar niet als jachtveldhouder; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring Toestemming wildbeheereenheid -in-gezelschap-jachthouder-–-gastverklaring BAL zijnde een gastjagersverklaring. Dit kan ook als u als geen lid zijnde een Toestemming krijgt. Met deze verklaring doet u uw aanvraag.

Download:

1-7 Toestemming wildbeheereenheid -in-gezelschap-jachthouder-–-gastverklaring BAL

1-7 Toestemming Wildbeheereenheid-in-gezelschap-jachthouder-–-gastverklaring BAL

In artikel 8.2 van de Omgevingswet, zoals gewijzigd door de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, is de verplichting opgenomen voor jachthouders met een omgevingsvergunning voor het gebruik van het jachtgeweer (jachtgeweeractiviteit) om zich met anderen te organiseren in een wildbeheer-eenheid (WBE), die de vorm van een vereniging heeft en regelt hiermee het verplichte lidmaatschap van een Wildbeheereenheid van een jachthouder met jachtakte.

Op het omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aanvraagformulier dient de jachtaktehouder die een zelfstandige jachthouder is binnen een WBE van samenwerkende jachthouders te verklaren dat hij lid is van een WBE. Dit is echter geen bewijs dat hij ook daadwerkelijk is van deze WBE.

De NOJG heeft daarom een nieuw formulier opgemaakt waarmee de WBE aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van de WBE en dat zijn jachtveld(en) is/zijn geregistreerd in het Fauna Registratie Formulier (FRS) of het DORA systeem. Hierop worden ook alle ontheffingen en toestemmingen van de Faunabeheereenheid afgegeven voor zijn/haar jachtveld.

Download :

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

 

Met ingang van 15 juni 2019 geldt de nieuwe circulaire Wapens en Munitie (CMW2019), bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt met dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier jachtakte voor de 1e aanvraag jachtakte ingediend, dit geldt ook bij een verlenging van de jachtakte/verlof.

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, moet nu het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier worden ingediend. Vanaf 23 september 2022 treedt de gewijzigde Regeling in werking. 

Het WM32-formulier moet in de eerste fase van het aanvraagproces de betrouwbaarheid van de akteaanvrager toetsen. Het ‘nieuwe’ WM32-formulier is aangevuld met een paar extra vragen. In het formulier moeten nu ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd.

Referenten moeten voortaan een handtekening zetten

Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager.

Mentale stabiliteit

Wanneer uit de antwoorden van het ingevulde formulier twijfels of bezwaren omtrent de betrouwbaarheid van de akteaanvrager ontstaan, zal de politie een persoonlijk gesprek met de aanvrager willen voeren.

In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over de akteaanvrager aan te scherpen. Indien er twijfels blijven bestaan over de mentale stabiliteit, vraagt de politie een verklaring van een arts. Hierin wordt vanuit medisch oogpunt gekeken naar indicaties, waaruit moet blijken of de aanvrager wel of geen vuurwapenbezit kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van de jachtakte.

Met het afronden van de wetswijziging en de herintroductie van het WM32-inlichtingenformulier is de vertraging die eerste akte-aanvragers de afgelopen maanden hebben opgelopen naar verwachting snel van de baan.

Naar verwachting zal binnenkort een nieuw model formulier beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing

De herinvoering van het WM32-inlichtingenformulier is zoals reed aangegeven een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over een permanente oplossing.

Hierbij geeft de aanvrager of de jachtakte/verlofhouder 3 referenten op

Referenten moeten voortaan een handtekening zetten

Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager.

  • Referent 1 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)
  • Referent 2 – bestuurslid op basis waarvan redelijk belang vuurwapen (jachtakte/verlof) wordt aangetoond, waaronder bestuurslid – Wildbeheereenheid – schietvereniging – jachtaktehouder -medelid vereniging Eduard de Beaumont
  • Referent 3 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) bestuurslid op basis waarvan redelijk belang vuurwapen (jachtakte/verlof) wordt aangetoond, waaronder bestuurslid – Wildbeheereenheid – schietvereniging – jachtaktehouder -medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Download :

Een jachtveldverklaring Wildbeheereenheid is een formulier, dat door verschillende politieregio’s wordt gebruikt in overleg met de betrokken wildbeheereenheden, die hun jachtveldhouders zelf controleren of hun jachtvelden bejaagbaar zijn en voldoen aan de eisen van het Besluit activiteiten Leefomgeving artikel 11.76 (BAL). Dit geldt dan voor de wildbeheereenheden, die gebaseerd zijn op samenwerkende zelfstandige jachthouders en dan deze verklaring aan hun leden geven, waarop de politie dan hun jachtakte kan verlengen en de evt. toestemmingen buiten gezelschap jachthouder kan ondertekenen.

Download :

Algemeen Europese vuurwapenpas aanvragen

Wilt u met uw vuurwapen reizen binnen de Europese Unie (EU)? Bijvoorbeeld om buiten Nederland te jagen of voor de schietsport? Dan heeft u een vergunning (consent) van de Douane nodig. Of u kunt een Europese vuurwapenpas aanvragen. Hiermee kunt u in het buitenland bewijzen dat u toestemming heeft om het wapen te bezitten. U hoeft dan geen consent te hebben

Een “Europese vuurwapenpas” wordt door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat op verzoek afgegeven aan een persoon die rechtmatige houder en gebruiker van een vuurwapen is of wordt.

De vuurwapenpas is ten hoogste vijf jaar geldig en bevat de in bijlage II voorgeschreven vermeldingen; de geldigheidsduur ervan kan worden verlengd.

De vuurwapenpas is een niet-overdraagbaar document waarin het vuurwapen dat of de vuurwapens die de houder van de pas voorhanden heeft en gebruikt, is of zijn vermeld.

De pas moet steeds in het bezit zijn van de gebruiker van het vuurwapen en wijzigingen betreffende het voorhanden hebben of de kenmerken van het vuurwapen, alsmede verlies of diefstal van het vuurwapen worden in de pas vermeld.

De Europese Vuurwapenpas ‘op zichzelf’ geeft geen bevoegdheid tot het voorhanden hebben van vuurwapens doch dient als begeleidend document voor grensoverschrijdend transport, binnen de EU, van de in de pas vermelde vuurwapens.

Voorwaarden Europese vuurwapenpas (EVP)

U kunt een Europese vuurwapenpas aanvragen als u al een Nederlandse wapenvergunning voor sportschutters (wapenverlof), of een jachtakte heeft.

Hiervoor is geen apart formulier, want dit wordt opgemaakt a.d.h.v. je jachtakte gegevens en de daarop vermelde wapens. Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU.

Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole!

Naast het hebben van een EVP dient men altijd het doel van de reis te kunnen aantonen (jachtuitnodiging, jachtakte). Ook munitie mag voor de meegenomen wapens worden getransporteerd.

Wij hebben hiervoor een apart aanvraagformulier gemaakt wat u kunt downloaden:

Aanvraagformulier Europeesschietpaspoort

aanvraagformulier-europeesvuurwapenpaspoort 

Het is niet ongebruikelijk dat verlof- of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten-houders gemeenschappelijk gebruik willen maken van één of meerdere vuurwapen(s). Tegen het gemeenschappelijk gebruik van vuurwapens is geen bezwaar wanneer dit het toezicht en de controle op de naleving van wapen wettelijke voorschriften niet in gevaar brengt.

Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Slechts één verlof- c.q. omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten-houder (A) is bevoegd het wapen thuis te bewaren (voorhanden te hebben). Dit houdt in dat de andere verlof- c.q. omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteitenhouder (B) die het wapen op zijn verlof respectievelijk omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit vermeld heeft staan, het wapen – alvorens hij dit gaat gebruiken voor het doel waarvoor hem een verlof respectievelijk een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit is verleend – eerst bij A moet ophalen om het na gebruik terstond weer bij A terug te brengen;
De verschillende verloven c.q. omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten moeten ten aanzien van het gemeenschappelijk wapen onderling naar elkaar verwijzen en moeten aangeven wie van de verlof- c.q. omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten-houders bevoegd is het wapen thuis te bewaren;
Een wapen dat vermeld staat op twee verloven of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten telt bij de A-houder (dit is dus degene die het wapen voorhanden heeft op het moment dat het wapen niet gebruikt wordt voor de beoefening van de schietsport of de uitoefening van de jacht door de B-houder) mee voor het maximum aantal wapens dat hij of zij (op grond van artikel 43 van de RWM) voorhanden mag hebben.
Bij de B-houder (dit is dus degene die het wapen leent van de A-houder en na gebruik terstond weer bij A terug brengt) telt het wapen niet mee voor de bepaling van het maximum aantal wapens dat hij of zij voorhanden mag hebben. Het aantal wapens dat met gebruikmaking van deze constructie op een verlof c.q. omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit mag worden vermeld bedraagt maximaal 10 voor een verlof en maximaal 12 vuurwapens voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.
Indien meerdere personen binnen een huishouden op grond van hun respectievelijke wapenverloven, allen bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van alle binnen het huishouden aanwezige vuurwapens, mogen deze vuurwapens in dezelfde kluis worden bewaard. Dit geldt uitdrukkelijk niet wanneer de verschillende personen binnen het huishouden op grond van hun wapenverloven bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van verschillende wapens.
Hiervoor is een speciaal formulier ontworpen waarop de A-houder tekent voor de toestemming voor het medegebruik en de medegebruiker het wapen kan laten bijschrijven op zijn omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit:

Download: 3-1 Toestemming-medegebruik-Jachtwapen

Reacties zijn gesloten.