Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Bezwaarprocedure Overzomerende Grauwe Gans provincie Fryslânysl

Bezwaarprocedure Overzomerende Grauwe Gans provincie Fryslânysl

image_pdfimage_print
Image Not Found
Image Not Found

Geacht Bestuur Jagersverenigingen en WBE’s in Friesland,

Tegen de 10% van de Friese jagers heeft een bezwaarschrift ingediend (bij landelijke acties wordt vaak bij een response van 5% reeds gezien als een goede respons) en als vervolg hierop een brief ontvangen van de provincie voorzien van een antwoordformulier. Als gezamenlijke landbouworganisaties willen wij hen complementeren voor hun actie  en vragen wij u dan ook dit bericht te delen met uw leden.

Zowel boer als jager is belanghebbende als bezwaarmaker

Er is bezwaar gemaakt door vele boeren én jagers door middel van het insturen van een bezwaarschrift tegen de door de provincie afgegeven  Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans (het afgeven van deze omgevingsvergunning op 5 april jl. was nodig omdat de ontheffing overzomerende grauwe gans 2018-2023, op 31 oktober vorig jaar (2023) afliep). Alle bezwaarmakers hebben nu een brief ontvangen van de provincie Fryslân, van Team Groene regelgeving, met een in te vullen vragenlijst waarmee de provincie verzoekt om aanvullende informatie.

Het doel van deze informatielijst is om te kunnen beoordelen of u wel of niet belanghebbende bent.

Het opvallende is dat de provincie slechts op één van de gestelde voorwaarde (op de voorwaarden of u beheer uitvoert binnen de 300 meter bufferzone rondom N2000 gebied) gaat toetsen of u belanghebbende bent. Maar er zijn meer voorwaarden.

U bent zeker óók belanghebbende wanneer u:

  • Nabij een weidevogelkans en of kerngebied zit en afhankelijk bent van afstemming met derden (een agrarisch collectief/ TBO) over het beperken van schade op uw eigendom;
  • Jager bent en in die zin belanghebbende bent omdat er voorwaarden gaan over de wijze van uitvoeren van schadebestrijding;
  • Jagers gebruikers zijn, in de zin van het uitvoeren van de schadebestrijding van de grauwe gans, vanwege het doorschrijven van vergunning de grauwe gans te bejagen met ondersteunend afschot.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb artikel 1:2) is iemand belanghebbende wanneer zijn of haar belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.

Via de FBE, namens de boeren en jagers, is de omgevingsvergunning afschot overzomerende gans aangevraagd in september 2023.
Door het afgeven van de gewijzigde vergunning door de provincie op 5 april 2024,
heeft dit rechtstreeks gevolgen voor de boer als grondgebruiker én voor de jager als gemachtigde uitvoerder. Zowel de boer als jager is daarom in dit geval belanghebbende bij de omgevingsvergunning.

Vragenlijst invullen en terugsturen!

Het is belangrijk de vragenlijst zo spoedig mogelijk en volledig ingevuld terug te sturen, vóór donderdag 20 juni. Advies: doe hem morgen op de bus of stuur hem via de mail.

U moet duidelijk aangeven bij vraag 1 dat u uw bezwaarschrift niet in trekt, dat u bij vraag 2 als jager wel gebruiker bent en dat bij vraag 9 u wel gehoord wilt worden door de bezwarencommissie!
Bij vraag naar perceel gegevens kunt u verwijzen naar een bijgevoegde print met uw percelen.

Schrijf onderaan de ingevulde vragenlijst dat in uw bezwaarschrift de redenen van bezwaar al duidelijk zijn benoemd en dat u door de bezwarencommissie gehoord wil worden en de bezwaren behandeld.

Juridisch advies

Er is juridisch advies aangevraagd over de inhoud van de omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans en de gevolgde procedure door de provincie met het versturen van de informatielijst om aanvullende informatie te krijgen en te toetsen of bezwaarmakers wel belanghebbende zijn. Het advies op dit moment luidt:
Stuur de volledig ingevulde vragenlijst zo snel mogelijk terug naar de provincie,
in ieder geval vóór 20 juni, het liefst morgen.
Wanneer er meer informatie komt over het juridisch advies, laten wij u dat weten.