• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Formulieren aanvraag jachtakte Wnb

Jachtakte Nederlandkopie

Bij de aanvraag van de jachtakte voor de eerste aanvraag of verlenging heeft u een aantal invulformulieren nodig deze vindt U hieronder op de pagina aangegeven, waarmee U kunt aantonen dat u in gelegenheid bent om te kunnen jagen, in zowel gezelschap van de jachthouder of buiten gezelschap van de jachthouder en ook dat u verzekert bent.

Er moet dan voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

 1. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 2. het jachtdiploma  voor het jagen met het geweer (mag ook een Belgisch of Duits jachtdiploma zijn)
 3. gelegenheid tot jagen dat voldoet aan artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, of art 3.28 lid 5 op basis van een toestemming art 3.20 lid 1 of 3.20 lid 4 Wn
 4. een geldig bewijs van de verzekering, bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, heeft overgelegd
 5. Een optie op tenminste 1 wapen
 6. Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen

Dan heeft U ook nog voor het aanvragen van de jachtakte de navolgende bescheiden nodig;

 1. aanvraagformulier jachtakte
 2. kopie van het jachtdiploma artikel  3.28, tweede lid, onderdeel a, of een Belgisch of Duits jachtdiploma en indien niet op u van toepassing is (art 9.7 lid 2) omdat aan U  in de  periode van  1 januari 1977 tot en  met 31 maart 2002 een jachtakte als  bedoeld in de  Jachtwet is uitgereikt of aan U in de  periode van  1 april  2002 tot en  met 30 september 2004 een jachtakte is uitgereikt onder het met gunstig gevolg behalen van een krachtens de  Jachtwet erkend jachtexamen.
 3. toestemming art 3.20 lid 1 Wn (in gezelschap jachthouder) of toestemming art 3.20 lid 4 Wn (buitengezelschap jachthouder) of jachthuur-overeenkomsten voor een eigen jachtveld dat voldoet aan de eisen van Besluit Wn art 3.12
 4. het vernieuwde WM 32 inlichtingenformulier
 5. geldig WA-jacht verzekeringsbewijs art 3.28 lid 2 onder D Wn

Formulieren Jachtakte

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachthouder met een jachtakte met bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha, dat voldoet aan de eisen van het Besluit Wn art 3.12 mag een dergelijke verklaring afgeven, tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Met deze verklaring toont iemand aan dat die in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte, ook hebben wij toegevoegd dat de gastjager wel of niet ook uitgenodigd kan worden voor het beheer van grofwild, zoals ree en wildzwijn, dit ter dekking van de kogelgeweren zwaarder dan Kal.22 magnum.

Download :

Met een artikel 3.20 lid 4 Wn verklaring die ook wel buiten gezelschap verklaring wordt genoemd mag de houder buitengezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachthouder met een jachtakte kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 80 ha groot is, kan dan per 40 bejaagbaar jachtveld aan de jachtaktehouder(s) een buiten gezelschap toestemming afgeven indien dit niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst (en). Een toestemming art 3.20 lid 4 Wn, dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

Download :

Toestemming jachthouder buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Toestemming jachthouder buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Met deze toestemming artikel 3.20 mag een boa/ jachtopzichter buiten het gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha conform artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, en lid is van de wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, mag een dergelijke verklaring afgeven aan een boa/jachtopzichter.

Jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten; (bron: artikel 1.1 Wn)

Download :

Toestemming Jachtopzichter buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Toestemming Jachtopzichter buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring om buiten het gezelschap van de jachthouder (Wbe) te mogen jagen in een jachtveld dat voldoet aan de eisen van het besluit Wn art 3.12. Een Wildbeheereenheid indien deze de jachthouder is ( inbreng van jachtrechten) de verklaring afgeven wanneer het betreffende veld wanneer dit voldoet aan de 40 ha regeling artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, en de eisen van het Besluit Wn art 3.3. en 3.2 en lid is van de wildbeheereenheid zoals vereist in artikel 3.14 lid 1 Wn waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, of toestemming heeft van een dergelijke jachthouder tot uitoefening van de jacht in diens jachtveld, per buiten gezelschap verklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring en niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. De toestemming Wbe buiten gezelschap – artikel 3.20 lid 4 dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

Download :

Toestemming WBE buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Toestemming WBE buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

 

Artikel 3.14 Wet natuurbescherming regelt hiermee het verplichte lidmaatschap van een Wildbeheereenheid van een jachthouder met jachtakte. Op het jachtakte aanvraag formulier dient de jachtaktehouder die een zelfstandige jachthouder is binnen een Wbe van samenwerkende jachthouders te verklaren dat hij lid is van een Wbe. Dit is echter geen bewijs dat hij ook daadwerkelijk is van deze Wbe. De NOJG heeft daarom een nieuw formulier opgemaakt waarmee de Wbe aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van de Wbe en dat zijn jachtveld(en) is/zijn geregistreerd in het Fauna Registratie Formulier (FRS) of het DORA systeem. Hierop worden ook alle ontheffingen en toestemmingen van de Fbe afgegeven voor zijn/haar jachtveld.

Download :

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

 

Met ingang van 15 juni 2018 geldt de nieuwe circulaire Wapens en Munitie (CMW2018), bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt met dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier jachtakte voor de 1e aanvraag jachtakte ingediend, dit geldt ook bij een verlenging van de jachtakte/verlof.

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, moet nu het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier worden ingediend. Vanaf 23 september 2022 treedt de gewijzigde Regeling in werking. 

Het WM32-formulier moet in de eerste fase van het aanvraagproces de betrouwbaarheid van de akteaanvrager toetsen. Het ‘nieuwe’ WM32-formulier is aangevuld met een paar extra vragen. In het formulier moeten nu ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd.

Referenten moeten voortaan een handtekening zetten

Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager.

Mentale stabiliteit

Wanneer uit de antwoorden van het ingevulde formulier twijfels of bezwaren omtrent de betrouwbaarheid van de akteaanvrager ontstaan, zal de politie een persoonlijk gesprek met de aanvrager willen voeren.

In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over de akteaanvrager aan te scherpen. Indien er twijfels blijven bestaan over de mentale stabiliteit, vraagt de politie een verklaring van een arts. Hierin wordt vanuit medisch oogpunt gekeken naar indicaties, waaruit moet blijken of de aanvrager wel of geen vuurwapenbezit kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van de jachtakte.

Met het afronden van de wetswijziging en de herintroductie van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is de vertraging die eerste akte-aanvragers de afgelopen maanden hebben opgelopen naar verwachting snel van de baan.

Naar verwachting zal binnenkort een nieuw model formulier beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing

De herinvoering van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is zoals reed aangegeven een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over een permanente oplossing.

Hierbij geeft de aanvrager of de jachtakte/verlofhouder 3 referenten op

Referenten moeten voortaan een handtekening zetten

Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager.

 • Referent 1 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)
 • Referent 2 – bestuurslid op basis waarvan redelijk belang vuurwapen (jachtakte/verlof) wordt aangetoond, waaronder bestuurslid – Wildbeheereenheid – schietvereniging – jachtaktehouder -medelid vereniging Eduard de Beaumont
 • Referent 3 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) bestuurslid op basis waarvan redelijk belang vuurwapen (jachtakte/verlof) wordt aangetoond, waaronder bestuurslid – Wildbeheereenheid – schietvereniging – jachtaktehouder -medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Download :

Een jachtveldverklaring is formulier dat door verschillende politieregio’s wordt gebruikt in overleg met de betrokken wildbeheereenheden, die hun jachtveldhouders zelf controleren of hun jachtvelden bejaagbaar zijn en voldoen aan de eisen van het Besluit natuur. Dit geldt dan voor de wildbeheereenheden, die gebaseerd zijn op samenwerkende zelfstandige jachthouders en dan deze verklaring aan hun leden geven, waarop de politie dan hun jachtakte kan verlengen en de evt. toestemmingen buiten gezelschap jachthouder kan ondertekenen.

Download :

Europese vuurwapenpas aanvragen

Wilt u met uw vuurwapen reizen binnen de Europese Unie (EU)? Bijvoorbeeld om buiten Nederland te jagen of voor de schietsport? Dan heeft u een vergunning (consent) van de Douane nodig. Of u kunt een Europese vuurwapenpas aanvragen. Hiermee kunt u in het buitenland bewijzen dat u toestemming heeft om het wapen te bezitten. U hoeft dan geen consent te hebben.

Voorwaarden Europese vuurwapenpas (EVP)
U kunt een Europese vuurwapenpas aanvragen als u al een Nederlandse wapenvergunning voor sportschutters (wapenverlof), of een jachtakte heeft.

Hiervoor is geen apart formulier, want dit wordt opgemaakt a.d.h.v. je jachtakte gegevens en de daarop vermelde wapens. Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU.

Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole!

Naast het hebben van een EVP dient men altijd het doel van de reis te kunnen aantonen (jachtuitnodiging, jachtakte). Ook munitie mag voor de meegenomen wapens worden getransporteerd.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.