• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Formulieren aanvraag jachtakte Wnb

Jachtakte Nederlandkopie

Bij de aanvraag van de jachtakte voor de eerste aanvraag of verlenging heeft u een aantal invulformulieren nodig deze vindt U hieronder op de pagina aangegeven, waarmee U kunt aantonen dat u in gelegenheid bent om te kunnen jagen, in zowel gezelschap van de jachthouder of buiten gezelschap van de jachthouder en ook dat u verzekert bent.

Er moet dan voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

 1. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 2. het jachtdiploma  voor het jagen met het geweer (mag ook een Belgisch of Duits jachtdiploma zijn)
 3. gelegenheid tot jagen dat voldoet aan artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, of art 3.28 lid 5 op basis van een toestemming art 3.20 lid 1 of 3.20 lid 4 Wn
 4. een geldig bewijs van de verzekering, bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, heeft overgelegd
 5. Een optie op tenminste 1 wapen
 6. Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen

Dan heeft U ook nog voor het aanvragen van de jachtakte de navolgende bescheiden nodig;

 1. aanvraagformulier jachtakte
 2. kopie van het jachtdiploma artikel  3.28, tweede lid, onderdeel a, of een Belgisch of Duits jachtdiploma en indien niet op u van toepassing is (art 9.7 lid 2) omdat aan U  in de  periode van  1 januari 1977 tot en  met 31 maart 2002 een jachtakte als  bedoeld in de  Jachtwet is uitgereikt of aan U in de  periode van  1 april  2002 tot en  met 30 september 2004 een jachtakte is uitgereikt onder het met gunstig gevolg behalen van een krachtens de  Jachtwet erkend jachtexamen.
 3. toestemming art 3.20 lid 1 Wn (in gezelschap jachthouder) of toestemming art 3.20 lid 4 Wn (buitengezelschap jachthouder) of jachthuurovereenkomsten voor een eigenjachtveld dat voldoet aan de eisen van Besluit Wn art 3.12
 4. het WM 32 inlichtingenformulier (verlenging)
 5. geldig WA-jacht verzekeringsbewijs art 3.28 lid 2 onder D Wn

Download formulieren

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachthouder met een jachtakte met bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha, dat voldoet aan de eisen van het Besluit Wn art 3.12 mag een dergelijke verklaring afgeven, tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Met deze verklaring toont iemand aan dat die in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte, ook hebben wij toegevoegd dat de gastjager wel of niet ook uitgenodigd kan worden voor het beheer van grofwild, zoals ree en wildzwijn, dit ter dekking van de kogelgeweren zwaarder dan Kal.22 magnum.

Download :

Toestemming-jachthouder-de-jacht-in-zijn-gezelschap-uit-te-oefenen
Toestemming jachthouder de jacht in zijn gezelschap uit te oefenen of
Toestemming Wbe als jachthouder om jacht in gezelschap uit te oefenen

Met een artikel 3.20 lid 4 Wn verklaring die ook wel buiten gezelschap verklaring wordt genoemd mag de houder buitengezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachthouder met een jachtakte kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 80 ha groot is, kan dan per 40 bejaagbaar jachtveld aan de jachtaktehouder(s) een buiten gezelschap toestemming afgeven indien dit niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst (en). Een toestemming art 3.20 lid 4 Wn, dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

Download :

Toestemming jachthouder buiten gezelschap.doc
Toestemming jachthouder buiten gezelschap.pdf

Met deze toestemming artikel 3.20 mag een boa/ jachtopzichter buiten het gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha conform artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, en lid is van de wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, mag een dergelijke verklaring afgeven aan een boa/jachtopzichter.

Jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten; (bron: artikel 1.1 Wn)

Download :

Toestemming Jachtopzichter buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Toestemming Jachtopzichter buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring om buiten het gezelschap van de jachthouder (Wbe) te mogen jagen in een jachtveld dat voldoet aan de eisen van het besluit Wn art 3.12. Een Wildbeheereenheid indien deze de jachthouder is ( inbreng van jachtrechten) de verklaring afgeven wanneer het betreffende veld wanneer dit voldoet aan de 40 ha regeling artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, en de eisen van het Besluit Wn art 3.3. en 3.2 en lid is van de wildbeheereenheid zoals vereist in artikel 3.14 lid 1 Wn waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, of toestemming heeft van een dergelijke jachthouder tot uitoefening van de jacht in diens jachtveld, per buiten gezelschap verklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring en niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. De toestemming Wbe buiten gezelschap – artikel 3.20 lid 4 dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

Download :

Toestemming WBE buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Toestemming WBE buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb

Artikel 3.14 Wet natuurbescherming regelt hiermee het verplichte lidmaatschap van een Wildbeheereenheid van een jachthouder met jachtakte. Op het jachtakte aanvraag formulier dient de jachtaktehouder die een zelfstandige jachthouder is binnen een Wbe van samenwerkende jachthouders te verklaren dat hij lid is van een Wbe. Dit is echter geen bewijs dat hij ook daadwerkelijk is van deze Wbe. De NOJG heeft daarom een nieuw formulier opgemaakt waarmee de Wbe aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van de Wbe en dat zijn jachtveld(en) is/zijn geregistreerd in het Fauna Registratie Formulier (FRS) of het DORA systeem. Hierop worden ook alle ontheffingen en toestemmingen van de Fbe afgegeven voor zijn/haar jachtveld.

Download :

Met ingang van 15 juni 2018 geldt de nieuwe circulaire Wapens en Munitie (CMW2018), bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt met dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier jachtakte voor de 1e aanvraag jachtakte ingediend, dit geldt ook bij een verlenging van de jachtakte/verlof.

Dit is een eigen verklaring van de aanvrager waarmee de politie een indruk krijgt van het risico van iedere individuele aanvrager jachtakte/verlof. Hierbij geeft de aanvrager of de jachtakte/verlofhouder 3 referenten op:

 • Referent 1 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)
 • Referent 2 – bestuurslid op basis waarvan redelijk belang vuurwapen (jachtakte/verlof) wordt aangetoond, waaronder bestuurslid – Wildbeheereenheid – schietvereniging – jachtaktehouder -medelid vereniging Eduard de Beaumont
 • Referent 3 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) bestuurslid op basis waarvan redelijk belang vuurwapen (jachtakte/verlof) wordt aangetoond, waaronder bestuurslid – Wildbeheereenheid – schietvereniging – jachtaktehouder -medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Download :

Een jachtveldverklaring is formulier dat door verschillende politieregio’s wordt gebruikt in overleg met de betrokken wildbeheereenheden, die hun jachtveldhouders zelf controleren of hun jachtvelden bejaagbaar zijn en voldoen aan de eisen van het Besluit natuur. Dit geldt dan voor de wildbeheereenheden, die gebaseerd zijn op samenwerkende zelfstandige jachthouders en dan deze verklaring aan hun leden geven, waarop de politie dan hun jachtakte kan verlengen en de evt. toestemmingen buiten gezelschap jachthouder kan ondertekenen.

Download :

Reacties zijn gesloten.