Vragen wapens en munitie Wnb

Kogelgeweer met richtkijker bl

ONDERWERPEN

Vraag Antwoord Wetsartikel

Moeten jagers hun jachtakte tijdens het jagen bij zich hebben en tonen als de politie daar naar vraagt?

Ja, ingevolge art 3.26 lid onder a Wnb is het verboden te jagen met een geweer zonder een geldige jachtakte. Artikel 3.27 Wnb geeft hierover aan: Het is een ieder die niet in het bezit is van een geldige jachtakte, verboden in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer te dragen, tenzij hij uit anderen hoofde tot het gebruik van een geweer ter plaatse gerechtigd is.
De politie is als toezichthouder in de Wet natuurbescherming aangewezen en kan ingevolge artikel 5.17 lid 1. Algemene Wet bestuursrecht inzage vorderen van uw jachtakte. Het op de persoon aanwezig hebben van de jachtakte is niet vereist, je moet immers beschikken over een geldige jachtakte, dus als die in de auto ligt is dat vaak ook voldoende. je moet je wel kunnen identificeren dat is verplicht, hierop kan de politie dan controleren of je in bezit bent van een geldige jachtakte in haar systeem.
Artikel 3.26 Wnb en Artikel 3.27 Wnb Artikel 4.7 Algemene Wet bestuursrecht
Met wat voor soort geweren mag ik reeën schieten en op grond waarvan mag ik deze geweren dan voorhanden hebben, naar het veld vervoeren en dragen? Artikel 3.15 Besluit Wnb  lid 1 Met betrekking tot dieren van de hierna genoemde soorten worden, onverminderd de artikelen 3.13, tweede, derde en vierde lid, en 3.14, derde lid, uitsluitend de volgende geweren en munitie gebruikt: onder a geeft aan: reeën: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 980 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt;

Het voorhanden hebben van deze geweren wordt gedekt door uw jachtakte. In het Wet natuurbescherming, wordt in artikel 3.27 Wnb aangegeven dat een geweer slechts mag worden gebruikt door personen die in het bezit zijn van een geldige jachtakte. Het vervoer naar het veld en het dragen van het geweer in het veld, vallen evenals het voorhanden hebben, onder de uitzonderingsbepalingen van de Wet wapens en munitie. Dat mag dus ook.

art 3.15 Besluit Wnb  en artikel 3.27 Wnb
Mag ik iemand anders wapen gebruiken bij de jacht, beheer en schadebestrijding? Het is in Nederland in principe niet toegestaan om een wapen te hanteren, dat niet op de eigen jachtakte staat. Er zijn echter situaties waarin het wenselijk is dat gebruik wordt gemaakt van wapens die op de naam van iemand anders zijn geregistreerd. Zo’n geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer zoon of dochter gaat studeren en in een studentenhuis gaat wonen. Het verdiend dan vaak de voorkeur om het wapen veilig bij de jagende ouders thuis op te slaan. Wanneer er voldoende wordt geoefend, door beide gebruikers kan het ook een oplossing zijn om bijvoorbeeld samen te doen met één kogelbuks voor het afschot van grofwild. Medegebruik van wapens is toegestaan, mits aan enkele strikte voorwaarden wordt voldaan. CMW 2018 vermeld daarover het volgende:Gemeenschappelijk gebruik van wapens.  Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Slechts één verlof- c.q. jachtaktehouder (A) is bevoegd het wapen thuis te bewaren (voorhanden te hebben). Dit houdt in dat de andere verlof- c.q. jachtaktehouder (B) die het wapen op zijn verlof respectievelijk jachtakte vermeld heeft staan, het wapen – alvorens hij dit gaat gebruiken voor het doel waarvoor hem een verlof respectievelijk een jachtakte is verleend – eerst bij A moet ophalen om het na gebruik terstond weer bij A terug te brengen;

2. De verschillende verloven c.q. jachtakten moeten ten aanzien van het gemeenschappelijk wapen onderling naar elkaar verwijzen en moeten aangeven wie van de verlof- c.q. jachtaktehouders bevoegd is het wapen thuis te bewaren;Een wapen dat vermeld staat op twee verloven of jachtakten telt bij de A-houder (dit is dus degene die het wapen voorhanden heeft op het moment dat het wapen niet gebruikt wordt voor de beoefening van de schietsport of de uitoefening van de jacht door de B-houder) mee voor het maximum aantal wapens dat hij of zij (op grond van artikel 43 van de RWM) voorhanden mag hebben.Bij de B-houder (dit is dus degene die het wapen leent van de A-houder en na gebruik terstond weer bij A terug brengt) telt het wapen niet mee voor de bepaling van het maximum aantal wapens dat hij of zij voorhanden mag hebben. Het aantal wapens dat met gebruikmaking van deze constructie op een verlof c.q. jachtakte mag worden vermeld bedraagt maximaal 10 voor een verlof en maximaal 12 vuurwapens voor een jachtakte.

In het kort betekent dit dat een wapen door een ander gebruikt mag worden, mits dat op de akte is vermeld. Het wapen mag echter alleen opgeslagen worden bij de A-houder. De medegebruiker (B) mag het wapen voor de jacht bij de A-houder ophalen en moet het terstond na de jacht weer bij de A-houder terugbrengen. De B-houder mag het wapen dus nooit in huis bewaren (ook niet in de kluis!)!!!

zie hiervoor ook het formulier: Toestemming medegebruik Jachtwapen

CMW 2018
Wapen grofwild op jachtakte

Sinds enkele jaren mogen mijn jachtmaat en ik zo nu en dan helpen bij het afschot van reegeiten. Ik heb toen een buks gekocht en ben een aantal keren mee geweest. Wij zijn dan gast van een combinant, die ons soms wel, soms niet uitnodigt. Nu moet ik het redelijk belang aantonen om de buks op mijn akte te houden. Maar we horen soms pas in december of we weer een uitnodiging krijgen. Hoe kan ik nu bij de aanvraag van de akte een redelijk belang aantonen?

In de circulaire wapens en munitie staat dat men een “ redelijk belang” moet hebben voor het bijschrijven van een grootkaliberbuks. Iemand die schriftelijk kan aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar betrokken is geweest bij beheer van reewild, heeft daarmee dat redelijk belang aangetoond. U toont het redelijk belang aan doordat uw gastheer schriftelijk verklaart dat u in de afgelopen drie jaar betrokken bent geweest bij schadebestrijding en beheer.  Dit kan ook op de toestemming art 3.20 lid 1 en lid 4 worden aangegeven door de jachthouder of Wbe. CMW 2018
Eisen Wapens jacht

Ik heb verschillende soorten geweren op mijn jachtakte staan. Met welke geweren mag ik de jacht beoefenen en voor welke diersoorten?

Artikel 3.14 besluit Wnb geeft hierover aan:

 1. Hagelpatronen bestaan uit hagelkorrels met een doorsnede van 3,5 millimeter of minder en bevatten geen metallisch lood.
 2. Kogelpatronen zijn geen militaire kogelpatronen, met inbegrip van fosfor- of lichtspoorpatronen, kogelpatronen met volmantel of kogels die niet vervormen bij het treffen.

Artikel 3.15 besluit Wnb geeft hierover aan:

 1. Met betrekking tot dieren van de hierna genoemde soorten worden, onverminderd de artikelen 3.13, tweede, derde en vierde lid, en 3.14, derde lid, uitsluitend de volgende geweren en munitie gebruikt:
  1. reeën: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 980 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt;
  2. edelherten, damherten en wilde zwijnen: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 2200 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt.
 2. Onverminderd artikel 3.14, tweede en derde lid, worden met betrekking tot konijnen en houtduiven uitsluitend gebruikt:
  1. hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van 3,5 millimeter niet overschrijdt, of
  2.  kogelpatronen van een kaliber van .22 inch of 5,58 millimete
 3. Met betrekking tot hazen, fazanten en wilde eenden worden, onverminderd artikel 3.14, tweede lid, uitsluitend hagelpatronen gebruikt.

zie ook overzicht op de site: Wapens en Munitie en de Wet natuurbescherming 

Artikel 3.14 besluit Wnb en Artikel 3.15 besluit Wnb en Wapens en Munitie en de Wet natuurbescherming
Is het gebruik van loodhagel onder de bepalingen van de Wet natuurbescherming verboden? Ja, in Artikel 3.14 besluit Wnb is bepaald:

 1. Hagelpatronen bestaan uit hagelkorrels met een doorsnede van 3,5 millimeter of minder en bevatten geen metallisch lood.

.

Artikel 3.14 besluit Wnb
Welke regels gelden voor semi-automatische geweren? Een semi-automatisch wapen is een vuurwapen dat af te vuren is zonder tussen de schoten een handeling uit te voeren waardoor de kogel afgevuurd kan worden. De wet stelt eisen aan de geweren die mogen worden gebruikt: een enkelloops hagelgeweer met een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten; een kogelgeweer met een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten, tenzij het is voorzien van een grendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen. Semi-automatische wapens zijn dus toegestaan, mits ze aan bovengenoemde eisen voldoen.

Artikel 3.13 besluit Wnb geeft hierover het navolgende aan:  een wapen met een getrokken loop met een nominaal kaliber van ten minste .22 inch of 5,58 millimeter en een enkelloops kogelgeweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet heeft een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten, tenzij het is voorzien van een grendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen.

Artikel 3.13 besluit Wnb en artikel 3.26, eerste lid Wnb
Gebruik luchtdrukwapen

Mag een grondeigenaar met een luchtbuks op zijn erf/grond een houtduif schieten?

Neen, de grondgebruiker mag niet met een luchtbuks op een houtduif schieten, omdat hij dan een geweer gebruikt dat niet aan de wettelijke specificaties van Artikel 3.15 besluit Wnb lid 2 voldoet Artikel 3.15 besluit Wnb
Vervoer jachtwapen

Ik ben in het bezit van zowel een jachtakte als een verlof tot voorhanden hebben van (vuur)wapens WM4. Nu wil ik mijn klein kaliber kogelgeweer laten bijschrijven op mijn jachtakte en mijn verlof WM4 laten vervallen. Om mijn schietvaardigheid als jager op peil te houden, wil ik met mijn kleinkaliber kogelgeweer gaan oefenen op de schietbaan. Is dit toegestaan of moet ik naast mijn jachtakte ook nog mijn WM4-vergunning aanhouden?

CMW 2018 geeft mogelijkheden voor het vervoer naar en van de schietbaan van wapens die op de jachtakte staan vermeld. De vrijstelling voor het vervoer – van de woning naar de schietbaan – geldt voor wapens en munitie die de jager gerechtigd is voorhanden te hebben. U hoeft dus geen WM4-verlof aan te houden. CMW 2018
Geweren toegestaan jacht

Welke geweren kunnen op mijn jachtakte worden bijgeschreven?

Alle wapens, die zijn toegestaan voor de jacht, beheer en schadebestrijding kunnen worden bijgeschreven op de jachtakte. Welke wapens dat zijn, ziet u in onderstaand schema.Overzicht toegestane geweren en munitie voor het doden van dieren:- Diersoort wapen kaliber munitie- Haas hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede- Fazant hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede- Wilde eend 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede- Houtduif 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch. of 5,58 mm- Konijn 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch of 5,58 mm- Ree kogelgeweer (min. één getrokken loop) met een trefenergie op 100 meter van tenminste 980 joule- Edelhert, wild zwijn en damhert kogelgeweer minimaal 6,5 mm trefenergie op 100 meter van tenminste 2200 joule Artikel 3.15 besluit Wnb
Bezit loodhagel jagen buitenland

Mag ik loodhagel voorhanden hebben voor de jacht in het buitenland?

Ja, dat mag voor het gebruik in het buitenland indien u daar regelmatig jaagt. Het gebruik van loodhagel is in Nederland verboden. CMW 2018
Hoeveel wapens mag ik op de jachtakte hebben? Houders van een jachtakte mogen in principe ten hoogste zes wapens voorhanden hebben. De vijfjarige overgangstermijn om zeven of meer wapens voorhanden te hebben is in 2001 vervallen. Als je echter de noodzaak voor elk der wapens kunt aantonen dan is vermelding van meer wapens op de akte mogelijk. CMW 2018
Vuistvuurwapen en jacht in Duitsland.

Mag ik een vuistvuurwapen gebruiken op jacht in Duitsland?

Een vuistvuurwapen behoort in Nederland niet tot de toegelaten jachtmiddelen en daarom mag een dergelijk wapen niet op de jachtakte vermeld worden.

Alleen voor jagers die ook sportschutter zijn, is er een mogelijkheid een vuistvuurwapen  in Duitsland te voeren. Men maakt dan gebruik van het Europees vuurwapen paspoort.

Er is geen regelgeving die toestaat dat u een handvuurwapen voor de jacht mag meenemen naar Duitsland.

 

CMW 2018
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.