NOJG Algemeen

Logo NOJG

De organisatie voor jacht, beheer en schadebestrijding

 

Algemene informatie NOJG

Doel van de NOJG:

De NOJG staat voor een deskundige en weidelijke uitoefening van duurzame jacht en faunabeheer en bevordert een respectvol handelen van haar leden ten opzichte van mens en dier.

Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de aangesloten leden en wildbeheereenheden, grondeigenaren en grondgebruikers van geheel Nederland aangaande de jacht, beheer- en schadebestrijding van diersoorten en al hetgeen daartoe behoort en mee samenhangt.

Hierbij zijn vooral van belang:

 • door goed wild- en faunabeheer en het bevorderen en behouden van de biodiversiteit en het natuurbeheer in Nederland;
 • jagers en de wildbeheereenheden leveren een belangrijke bijdrage aan het natuurbeheer in Nederland en aan de voorkoming en bestrijding van schade van de belangen zoals zij genoemd zijn in de Flora- en Faunawet;
 • NOJG-leden zijn goed opgeleid en houden zich aan de wet en de geldende weidelijkheidsregels.

Doel van de NOJG

Een kleine terugblik in de historie.

In het verleden was het gebruikelijk dat bijna elke agrariër/grondgebruiker die ook maar enige wildschade had, in het bezit kon komen van een vergunning ex. art 53 van de Jachtwet, waarna hij bij de politie een Bijzondere Machtiging kon krijgen voor de aanschaf en het gebruik van een vuurwapen.

Wij geven toe dat de Overheid toen nogal gul was met de afgifte van dergelijke vergunningen. Deze vergunninghouders behoeften niet te voldoen aan de z.g. 40-ha regeling en niet in het bezit te zijn van een jachtakte.

Maar zoals reeds vaker ervaren, gooide de Overheid, mede door druk van reguliere jagers, het roer volledig om. Er zouden geen vergunningen meer worden verstrekt. Dat de Overheid en andere belanghebbenden hierbij een ernstige fout maakten overzagen zij niet, want wat moesten landbouwers beginnen met wildschade indien deze meer dan toelaatbaar was, veroorzaakt door z.g. schadelijk wild/overig wild.

Binnen de provincies Overijssel en Gelderland kwam verzet tegen dit overheidsbeleid. Er vond een bijeenkomst plaats door landbouwers. De agrariërs waren er van overtuigd dat door deze handelswijze hun broodwinning in het gedrang kwam, indien er meer dan toelaatbare wildschade zou optreden.

Op 8 oktober 1981 werd in Raalte een vergadering belegd en ging men over tot de oprichting van de Nederlandse Boerenjagers Vereniging = NBJV=

Om de vereniging een wat meer landelijk karakter te geven, werden er in 1985 in de provincies regionale afdelingen opgericht.

Steeds meer jagers vonden hun weg naar onze vereniging en dan spreken wij over de leden die niet uit de agrarische sector komen. De meeste jagers dachten dat onze vereniging alleen bestemd was voor mensen uit die agrarische sector. De naam Boerenjagersvereniging kon een belemmering zijn voor nieuwe leden. Om die reden werd overwogen de naam van de vereniging te veranderen in Nederlandse Organisatie voor Jacht & Grondbeheer. Op 16 april 1992 werd deze naamsverandering statutair vastgelegd.

Wat heeft de NOJG zoal te bieden?

 1. Een betaalbare contributie van € 50,- per jaar.
 2. Collectieve goede WA-jacht verzekering voor Nederland en Europa. Voor haar leden heeft de NOJG de beste collectieve jachtverzekering van Nederland afgesloten. Voor iedere lid, die deze Jachtverzekering afsluit, is de dekking van EUR 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Prijs € 29,00
 3. Rechtsbijstandverzekering deze is in de prijs van de contributie opgenomen voor de jacht, beheer en schadebestrijding. Wat betreft het buitenland (Europa) verstrekken wij aan onze leden een verzekeringsbewijs voor de tijd van één of drie jaren, waarbij voor het 3 jarige verzekeringsbewijs geldt, dat hiervoor wel 3 jaar premie betaalt moet worden.
 4. Ook een inwonend gezinslid kan tevens lid worden en betaalt daardoor de helft van de contributie € 25,– en indien nodig is dat inclusief een jachtverzekering  dus € 54,00. De contributie lidmaatschap NOJG inclusief WA-jacht en rechtsbijstand verzekering voor de jacht, beheer en schadebestrijding bedraagt dan € 79,00
 5. Jachthonden ongevallen verzekering voor jachthonden van o tot 9 jaar met een standaard verzekerd bedrag van € 2000,- en max € 435,76 aan kosten veearts per jaar. etc. zie de link voor meer informatie.
 6. De NOJG geeft 6 maal per jaar een blad uit onder de naam “Jacht en Beheer”, waarin de leden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de jacht, beheer, schadebestrijding en weidelijkheid etc.
 7. Een zeer overzichtelijke en vooral actuele website waar u alle nieuws en informatie kunt vinden over de Jacht, beheer en schadebestrijding in Nederland.
 8. Alle benodigde formulieren voor het gebruik van Jacht, beheer en schadebestrijding zoals aanvraag jachtakte, jachthuurovereenkomsten, toestemming grondgebruiker etc.
 9. De Jachtkalender met de zon- op en ondergangstijden, de maanstanden.
 10. De complete Wet natuurbescherming met  het Besluit- en Regeling natuur en ook de Memorie van toelichtingen hierop en  veel praktijkvragen en antwoorden.
 11. Een jachthondenpool waar u zich kunt opgeven indien u een goed afgerichte jachthond heeft en ook wel eens wil deelnemen aan de jacht, of bij gebrek aan een goede jachthond hiervan iemand kunt uitnodigen om met een goed afgerichte jachthond op jacht te gaan.
 12. Een overzicht van jachthondenverenigingen en opleidingen.
 13. Gratis advertentiepagina voor Jacht en jacht gerelateerde artikelen
 14. Gratis advertentie Jachtwapens
 15. Gratis advertentiepagina  voor jachthonden.
 16. Gratis Advertentiepagina voor Jachtshops en jachtreizen.

Opzeggen lidmaatschap van de NOJG dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren aan het secretariaat van de NOJG, Postbus 72, 7480 AB Haaksbergen.

Degenen die zich aanmelden vanaf november worden voor betaling doorgeschoven naar het komende jaar. Aanmelding voor die datum betekent betaling van het volledige bedrag, u ontvangt dan wel de reeds verschenen nummers van Jacht&Beheer over het betreffende jaar.

Als NOJG zijn wij betrokken geweest, samen met de KNJV, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-Nederland, De Landschappen en de Federatie Particulier Grondbezit bij het opstellen van de conceptstatuten voor de Faunabeheereenheden en haar leden hebben zitting in diverse werkgroepen voor het opstellen van de Faunabeheerplannen.

De NOJG heeft haar verenigingsstatuut zodanig aan gepast dat ook Wildbeheereenheden als vereniging lid kunnen worden bij onze organisatie

Er zijn zelfs hiervoor een nieuwe rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering ontwikkelt in samenwerking met de verzekeraars. Hierdoor kan de NOJG nog meer service en ondersteuning bieden aan al haar leden en afdelingen. Zie hiervoor verzekeringen NOJG

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie