Wapens en munitie Wet natuurbescherming

Jachtgeweren kopjeWapens en munitie gebruik en toegestaan ingevolge Wet Natuurbescherming

Algemeen

Sinds bij de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet zijn GS van de provinciale staten bevoegd tot het stellen van voorwaarden en regels bij het verlenen van ontheffingen voor het doden van dieren, dit geldt nu ook bij de Wet natuurbescherming (Wnb). Landelijk wordt getracht over de te gebruiken wapens en munitie eenduidigheid te verkrijgen. Aan de orde is het doden van dieren anders dan vanuit het oogpunt jagen.In de AMvB Uitvoeringsbesluit Wnb worden hierover de criteria aangegeven. Vanuit de praktijk opgedane ervaring met de verschillende wapens en munitie alsmede met inachtneming van de AMvB Uitvoeringsbesluit Wnb wordt een overzicht voorgesteld van de in te zetten wapens en munitie.

Artikel 3.13 van het AMvB Uitvoeringsbesluit Wnb (B-natuur)

Een geweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet heeft een gladde loop met een kaliber van ten minste 24 en ten hoogste 12 of een getrokken loop met een nominaal kaliber van ten minste .22 inch of 5,58 millimeter

 1. Een enkelloops hagelgeweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet heeft een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten.
 2. Een kogelgeweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet heeft een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten, tenzij het is voorzien van een grendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen.
 3. Een geweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet is niet voorzien van een geluiddemper, een kunstmatige lichtbron, een voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten.

Artikel 3.14 B-natuur

 1. De munitie die wordt gebruikt in een geweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet voldoet aan het tweede of het derde lid.
 2. Hagelpatronen bestaan uit hagelkorrels met een doorsnede van 3,5 millimeter of minder en bevatten geen metallisch lood.
 3. Kogelpatronen zijn geen militaire kogelpatronen, met inbegrip van fosfor- of lichtspoorpatronen, kogelpatronen met volmantel of kogels die niet vervormen bij het treffen.

Artikel 3.15 B-natuur

 1. Met betrekking tot dieren van de hierna genoemde soorten worden, onverminderd de artikelen 3.13, tweede, derde en vierde lid, en 3.14, derde lid, uitsluitend de volgende geweren en munitie gebruikt:
  1. reeën: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 980 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt;
  2. edelherten, damherten en wilde zwijnen: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen van een kaliber van ten minste 6,5 millimeter voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 2.200 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt.
 2. Onverminderd artikel 3.14, tweede en derde lid, worden met betrekking tot konijnen en houtduiven uitsluitend gebruikt:
  1. hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van 3,5 millimeter niet overschrijdt, of
  2.  kogelpatronen van een kaliber van .22 inch of 5,58 millimete
 3. Met betrekking tot hazen, fazanten en wilde eenden worden, onverminderd artikel 3.14, tweede lid, uitsluitend hagelpatronen gebruikt.

Geweren worden niet gebruikt:

Artikel 3.16 B-natuur

 1. Het is verboden een geweer ter uitoefening van het bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken:
  1. voor zonsopgang en na zonsondergang;
  2. binnen de bebouwde kom of terreinen als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de wet
  3. binnen de afdalingskring van een eendenkooi als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onderdeel d, van de wet;
  4. vanaf of vanuit een rijdend motorrijtuig dan wel een ander voertuig, of
  5. vanuit een luchtvaartuig.
 2. Artikel 3.7, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, ingeval het geweer wordt gebruikt bij de uitoefening van de jacht op wilde eenden (Het verbod, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, geldt niet voor de jacht op de wilde eend gedurende een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang.)

Wapens:

Te onderscheiden zijn de volgende wapens, die een (rol) spelen bij de te verlenen ontheffingen:

 • Afschrikwapens (Ansia vogelafweerpistool): ondergeschikt aan de wet Wapens en Munitie (WMM), Verlof noodzakelijk.
 • Jachtwapens: hagelgeweren, combinatiegeweren (Jachtakte of Verlof WWM);
 • Overige wapens: verdovingsgeweer ( wordt niet behandeld), windbuks, pistool

Artikel 3.15 B-natuur

 1. Met betrekking tot dieren van de hierna genoemde soorten worden, onverminderd de artikelen 3.13, tweede, derde en vierde lid, en 3.14, derde lid, uitsluitend de volgende geweren en munitie gebruikt:
  1. reeën: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 980 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt;
  2. edelherten, damherten en wilde zwijnen: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 2200 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt.
 2. Onverminderd artikel 3.14, tweede en derde lid, worden met betrekking tot konijnen en houtduiven uitsluitend gebruikt:
  1. hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van 3,5 millimeter niet overschrijdt, of
  2.  kogelpatronen van een kaliber van .22 inch of 5,58 millimeter
 3. Met betrekking tot hazen, fazanten en wilde eenden worden, onverminderd artikel 3.14, tweede lid, uitsluitend hagelpatronen gebruikt.

Hagelgeweren:

Een hagelgeweer heeft een gladde loop met een kaliber van ten minste 24 en ten hoogste 12.Toegelaten kalibers 12, 16, 20 en 24.

Toegelaten uitvoeringen:juxtapose__Baretta_small

Dubbelloops; juxaposé (o-o),

Superposé (8)Jachtgeweer1

 

Browning Maxus jacht kal12Kogelgeweren; enkelloops en enkelschots

 

Enkelloops waarbij het magazijn ten hoogste twee patronen kan bevatten en waarbij het wapen handmatig schot voor schot automatisch wordt geladen.

Kogelgeweren:

202st-300x78Een kogelgeweer heeft een getrokken loop met een nominaal kaliber van .22 inch of 5,58 millimeter.Het gebruik van zogenaamd “volmantelpatronen”is niet toegelaten vanuit veiligheidsoverwegingen en het bemoeilijken van eventuele nazoek van aangeschoten dieren wegens het ontbreken van schottekens.Een enkelloops kogelgeweer heeft een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten, tenzij het is voorzien van een vergrendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen. Verdere toegelaten uitvoeringen:

Combinatiegeweren:

drill-e13909039311051Jachtwapens bestaande uit een combinatie van een of meerdere hagelloop(-lopen) en een of meerdere kogelloop(-lopen), zoals een drieling maar er zijn ook vierlingen. Deze bestaan uit een combinatie van hagel,- kogelpatronen van verschillende kalibers Voor de hagelloop gelden de kalibers: 12, 16, 20 en 24.Voor de kogelloop geldt het kaliber .22 inch of 5,58 millimeter en groter.
muendung9muendung2muendung91muendung8-150x951

 

 

Munitie:

jachtmunitieHagelpatronen:

Bevatten in Nederland geen metallisch lood, maar staal, zink, bismut of koper met een diameter hagel niet groter dan 3,5 millimeter. (art 3.15 B-natuur)

Opmerkingen algemeen:

Het hagelgeweer kaliber 24 is in Nederland zeldzaam. Vanwege de geringe hagellading in de patronen van dit kaliber is de inzet hiervan bij het afschot van ganzen en knobbelzwanen niet aan te bevelen voor gebruik op afstand groter dan 15 meter.

Het kaliber .22 Hornet is door de beperkte beschikbare joules (370 – 578) niet geschikt voor toepassing op onder meer. ree ( zie ook besluit beheer en schadebestrijding) Om dezelfde reden is er voor te pleiten, dat bij het kaliber .22 de toevoeging LR (Long Rifle) wordt aangehouden. Dit kaliber heeft beduidend meer trefenergie dan de types: Short en Long.

De inzet van een pistool is te overwegen bij het doden van dieren die zijn gevangen, aangereden of in een levendvangend vangmiddel. Het kaliber .22 Long Rifle volstaat hierbij. Maar ook de zweethondenbegeleiders of jagers/jachtopzichters, die veel te maken hebben met het nazoeken van zwartwild hebben ter bescherming maar ook om op een effectieve wijze het dier uit zijn lijden te verlossen een pistool ter beschikking. Zeker in Duitsland is dit geheel normaal.

Overzicht in te zetten middelen per diersoort of groepen diersoorten bij ontheffingverlening Wet natuurbescherming.

Diersoort of groepen van diersoorten HagelgeweerKaliber 12, 16, 20 en 24 Hagel max 3,5 mm doorsnede Kogelgeweer Kaliber . 22 inch of 5,58 mm Kogelgeweer 6,5 mm en minstens 2200 Joules op 100 meter Kogelgeweer Kaliber .22 inch of 5,58 mm en minstens 980 Joules op 100 meter Ansia-pistool Verjagen Windbuks
Vogels en zoogdieren         X(Ansia)
Wild zwijn     X    
Edelhert     X    
Damhert     X    
Moeflon     X    
Ree   X X X X(Ansia
Marterhond X X X X  
Muntjak X X X X  
Vos X X X X  
Konijn X X   X  
Houtduif X X   X 1)  
Fazant X X   X 1) X(Ansia)
Haas X X   X 1) X(Ansia)
Wild eend X X   X 1) X(Ansia)
Ganzen X X X 1) X 1) X(Ansia)
Kraaiachtigen X X   X 1) X(Ansia)
Knobbelzwanen X X X 1) X 1) X(Ansia)
Meerkoet X X   X 1) X(Ansia)
Muskusrat X X   X  
Beverrat X X   X  
Spreeuw X X     Ansia of windbuks
Huismus X X     Ansia of windbuks
Verwilderde duif X X   X Ansia of windbuks
Turkse tortel X X     Ansia of windbuks
Verw kat X X X X  
Verw nerts X X X X  
Wasbeer X X X X  
Sib.grondeekhoorn X X   X  

X 1):Uitgangspunt is het uitvoeren van een maatregel die gericht is op het voorkomen en bestrijden van schade. Hierbij is de effectiviteit hoofdzaak. In voorkomende gevallen kan daardoor de inzet van sterke wapens de voorkeur verdienen. In de kaliber 5,58 mm ( .22 inch) zijn inmiddels verschillende zeer bruikbare type wapens en munitie voorhanden die meer dan 980 joules op 100 meter bezitten. Deze wapens zijn in de betreffende gevallen goed inzetbaar.Voor ganzen en knobbelzwanen is de inzetbaarheid van zware wapens (> 2200 joules) onder bepaalde omstandigheden ( afstand, terreinsituatie e.d.) te verkiezen boven lichtere kalibers. Met name kaliber.22 inch)Windbuks 2):rws350mag_small

Zie verder ook het te downloaden nieuwe cwm_2018voor de uitgebreide voorwaarden voor het gebruik en opslag van wapens en munitie in Nederland De CMW 2018  bevat een aantal grote en kleinere beleidswijzigingen op het gebied van het legale wapenbezit en is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de belangenorganisaties van wapen en munitie bezitters, in- en externe deskundigen, vertegenwoordigers van de politie en vertegenwoordigers van de diverse betrokken ministeries. De wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe inzichten die de afgelopen jaren zijn verkregen met betrekking tot de regulering en beheersing van het legale wapenbezit en zijn mede ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn de criteria voor het antecedenten onderzoek vereenvoudigd en tevens zijn de mogelijkheden om een wapenvergunning te weigeren of in te trekken verruimd. Tevens zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning aangescherpt en er zijn een aantal wijzigingen aangebracht die moeten leiden tot minder problemen in de uitvoeringspraktijk.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.