Update Afrikaanse varkenspest

 

Uit het  technisch uitvoeringsoverleg;

 

In november vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van Afrikaanse varkenspest (AVP) in lidstaten van de Europese Unie. Via deze mail willen wij informeren over de stand van zaken.

 

Situatie in EU

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op presentaties van de lidstaten in januari en februari 2018.

In Polen zijn in 2017 81 uitbraken geweest en in 2018 vier. Het merendeel van de uitbraken die sinds 2014 zijn gemeld betrof kleinschalige houderijen. In totaal zijn sinds 2014 108 uitbraken op varkensbedrijven geweest. Daarnaast zijn nog 1013 besmette wilde zwijnen gemeld wat het totaal sinds 2014 brengt op 1499.

Ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, hebben in 2017 besmettingen gemeld. Estland heeft drie uitbraken bij gehouden varkens gemeld, Litouwen had nog 28 uitbraken bij niet-commerciële houderijen en twee bij commerciële varkensbedrijven. In alle drie landen waren nog gevallen bij wilde zwijnen.

In Tsjechië zijn nog geen varkensbedrijven getroffen, maar het virus is wel verder verspreid in de wilde zwijnen, ook buiten het omheinde gebied. Het besmette gebied is uitgebreid. Van de besmette zwijnen zijn in totaal 200 dieren dood gevonden en 17 geschoten.

In Roemenië zijn in 2018 weer twee kleinschalige varkensbedrijven besmet. Roemenië heeft geen besmettingen in wilde zwijnen gemeld.

De Europese Commissie voert audits uit in zeven lidstaten en Moldavië. Op de website van SCOPAFF is de presentatie van de EC te vinden. De Europese Commissie heeft in januari bij het SCoPAFF ook een update gegeven over het aantal gevallen en aantal uitbraken.

Risico van verspreiding

Binnen de EU wordt er nu van uit gegaan dat de ziekte in wilde zwijnenpopulaties op korte termijn niet kan worden uitgeroeid en dat in een aantal lidstaten de ziekte permanent in de wilde zwijnen aanwezig zal zijn. In een regio met zo’n besmette populatie lopen varkenshouderijen een groter risico van besmetting.

Er is meerdere malen aangegeven dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus. Dit speelt bij de introducties in wilde zwijnenpopulaties in nieuwe gebieden en bij uitbraken op varkensbedrijven. Het voederen van varkens met gewassen die afkomstig zijn uit een besmette omgeving wordt gezien als mogelijke route, evenals swill voedering en het achterlaten van materiaal van geschoten wilde zwijnen in de bossen en op het land. De precieze routes van verspreiding zijn echter niet bekend.

Preventiemaatregelen en voorlichting

Zoals al in eerdere berichten is aangegeven moeten betrokken sectoren, zoals varkenshouders, transporteurs, jagers en overheid in EU-lidstaten blijvend inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte. Varkenshouders moeten de juiste bioveiligheidsmaatregelen nemen en personeel opdragen geen varkensvleesproducten mee te nemen uit besmette landen. Jagers wordt geadviseerd om materialen en kleding goed te reinigen en desinfecteren indien ze hebben gejaagd in besmette gebieden. Illegale transporten vanuit besmet gebied naar vrije landen en regio’s dienen te worden voorkómen. Vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met AVP uitbraken dienen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting te ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats (NVWA.nl).

Een eventuele uitbraak van AVP in Nederland heeft grote economische gevolgen voor de varkenshouderij. Ook besmetting van wilde zwijnen zou grote economische gevolgen hebben. Het risico voor insleep in Nederland zit hem in menselijke handelingen, niet in de migratie van besmette wilde zwijnen. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en dat iedereen, met name varkenshouders, hun personeel en jagers passende bioveiligheidsmaatregelen neemt.

De EC heeft daartoe onlangs ook een oproep gedaan en lidstaten hebben in gestemd met het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/263 van de Europese commissie van 20 februari 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Daar zal door LNV gevolg aan worden gegeven. In aansluiting daarop verzoekt LNV u om uw achterban te informeren over de recente ontwikkelingen aangaande Afrikaanse varkenspest en te wijzen op het grote belang van het nemen van bioveiligheidsmaatregelen zowel op varkensbedrijven als door bijvoorbeeld jagers die in de getroffen lidstaten jagen, op wilde zwijnen of ander wild. Op diverse websites, zoals van Wageningen Bioveterinary research en Dutch Wildlife Health Centre wordt informatie gegeven aan verschillende doelgroepen.

Tijdens een BENELUX studiedag over AVP in Brussel, op 22 februari jl. zijn ervaringen uitgewisseld tussen vier deelstaten van Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Nederland was vertegenwoordigd door de plaatsvervangend CVO, medewerkers van DG Agro en Natuur en door twee medewerkers van de provincie Overijssel. Uit het overleg bleek dat het beheer van wilde zwijnenpopulaties in de verschillende landen uiteen loopt: sommige landen voeren de jacht op, andere landen niet. Het risico voor introductie in de wilde zwijnen door toedoen van menselijk handelen wordt onderkend. De plaatsvervangend CVO heeft toegelicht wat Nederland doet om voorbereid te zijn op een introductie van AVP.

Strategie van de EC

De Europese Commissie gaat er vanuit dat de ziekte in wilde zwijnenpopulaties op korte termijn niet kan worden uitgeroeid. Dat betekent dat in een aantal lidstaten de ziekte nog geruime tijd in de wilde zwijnen aanwezig zal zijn. In een regio met zo’n besmette populatie lopen varkenshouderijen een groter risico van besmetting.

Omdat deze situatie nog wel even zal duren, heeft de EC een discussie gestart met lidstaten om een nieuwe gebiedsindeling voor te stellen en om maatregelen vast te leggen om veilige handel in varkens en varkensproducten uit dergelijke gebieden mogelijk te maken/ houden. Daarover zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.

 

Informatie over de AVP- situatie is o.a. te vinden op;

www.OIE.int

EC: https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en#20180117

EC: https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en#20180228

 

WBVR: https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/show-bvr/Afrikaanse-varkenspest.htm

DWHC: https://www.dwhc.nl/ziekten/afrikaanse-varkenspest

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.