Verzekeringen NOJG

Aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering t.b.v. de individuele leden wildbeheereenheden.

De jachtaansprakelijkheid verzekering van de NOJG voldoet geheel aan de Wet natuurbescherming (Wn) en dekt de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van jager, zoals in de Wn wordt aangegeven.

 • Een lidmaatschap van de NOJG loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december en de WA jachtverzekering loopt van 1 april tot 1 april (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt)

 • Het  normale verzekerd bedrag van de NOJG verzekering bedraagt € 1.250.000 per aanspraak. Deze loopt van 1 april t/m 31 maart het jaar erop.

 • Leden woonachtig in Nederland en Nederlanders woonachtig in Belgie of Duitsland kunnen de WA-jacht verzekering afsluiten.
 • Verzekeringsgebied – Europa of Werelddekking ook mogelijk (extra kosten).

 • Aandachtspunt m.b.t.  de Duitse verzekering Voor leden die gebruik maken van de dekking voor Duitsland, wordt door verzekeraars geadviseerd om tenminste een verzekerd bedrag te nemen van € 3.000.000. De achterliggende reden hiervan is dat men ziet dat de hoogte van de claims in Duitsland sterk stijgende is en dat het standaard verzekerd bedrag van € 1.250.000 in bepaalde gevallen wel eens te laag kan zijn. Het meerdere wordt dan op de verzekerde zelf verhaald. Gelet op de geringe premiestijging (van € 7,- p/jaar) en het te lopen risico, heeft de NOJG in overleg met onze verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer gemeend dit advies over te nemen. Het verhogen van de dekking is een advies en geen verplichting. Bij het aflopen van het 3 jarige certificaat adviseren wij voor aanvraag van een nieuwe 3 jarige Duitse jachtakte een dekking af te sluiten van € 3.000.000,- Uiteraard is dit advies ook van toepassing op nieuwe aanvragen.
 • Premie in relatie tot limieten en dekkingsgebied

  logo Hienfeld

  Europadekking

  € 1.250.000  per aanspraak € 29,00
  € 3.000.000 per aanspraak  € 36,00
  € 6.000.000 per aanspraak  € 60,00

  Werelddekking

  € 1.250.000  per aanspraak  € 56,00
  € 3.000.000 per aanspraak  € 75,00
  € 6.000.000 per aanspraak  € 96,00
 • Buitenlandbewijzen leden, die een buitenlands verzekeringsbewijs willen hebben, kan op verzoek een verzekeringsbewijs worden verstrekt, dat al speciaal is opgemaakt op één A4 formaat voor zowel het Duits als in het Engels is opgesteld dit is gratis en dit geldt dan voor bijna geheel Europa.

 • Wie in Duitsland, Frankrijk of het Franssprekende deel van België (Wallonië) een jachtakte wil aanvragen dient volgens de plaatselijke wetgeving verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde maatschappij. De verzekeraar heeft vestigingen in die landen of werkt samen met lokale maatschappijen.

De (voorschot)premies zijn per 1-7-2019 :

  • België         € 34,61 (inclusief 21% assurantiebelasting)
  • Frankrijk   € 39,46 (inclusief 21% assurantiebelasting)
 • Buitenlandse verzekeringsbewijzen voor 3 jaar. In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een jachtakte aan te vragen voor 3 jaar. Voor het aanvragen dient u o.a. een verzekeringsbewijs voor dezelfde periode te kunnen overleggen. De NOJG kan dit leveren. Nadat u heeft kenbaar gemaakt dat u een 3 jarig verzekeringbewijs nodig heeft.

  NB: dit kan via een e-mail voor de bestaande leden van de NOJG aan het secretariaat: NOJG@planet.nl of bij het aanmelden als nieuw lid van de NOJG op het aanmeldingsformulier lidmaatschap NOJG. Hierna ontvangt u van het secretariaat een factuur; voor de premie die u moet gaan betalen voor dit verzekeringsbewijs van 3 jaar (3 x het premiebedrag van € 29,–) € 87,– of minder indien u al voor 1 jaar een verzekeringsbewijs had betaald) U bent dan voor de periode van 3 jaar verzekerd voor geheel Europa.

  Wilt u echter gebruik maken van een nog hogere dekking, dan kunt u met een bijbetaling een aangepast bewijs ontvangen , dit kunt U opvragen bij het secretariaat.

  Nederlanders woonachtig buiten Nederland, (België of Duitsland) kunnen nu ook een verzekeringsbewijzen ontvangen die geldig zijn buiten Nederland.

 • Jaarpremie € 29,– incl. Europadekking (Inclusief assurantiebelasting).De verzekering gaat pas in na betaling van de ontvangen factuur van de NOJG. Het is dus belangrijk op tijd de verzekering te betalen. (de NOJG aansprakelijkheidsverzekering voor jagers, is alleen mogelijk voor leden van de NOJG)

 • Extra (dekking) zonder premiebetaling:
 • Kleiduiven schieten op een reguliere schietbaan
 • Het schieten van gekweekt grofwild binnen rasters;
 • Het doden van gewond wild/vee op last van de politie of bevoegdheid het gebruik van een luchtdrukwapen bij rattenvangers;
 • Aansprakelijkheid voor de hond (secundair);
 • Beoordeling en keuring wild door Gekwalificeerd Persoon;
 • Certificaten voor geheel Europa (behalve België en Frankrijk) zijn gratis.
 • Voor meer informatie, zie verzekeringspolis NOJG: Alg Voorwaarden WA jacht NOJG 2017-1114180000179
 • Opgeven van schade, via het secretariaat liefst per mail of brief en bij spoed kan dit ook telefonisch.
 • Belangrijkste wijziging van de voorwaarden.
 • PS: In de nieuwe verzekeringsvoorwaarden wordt voortaan materiële schade aan schietbanen/schietbioscopen ed nadrukkelijk uitgesloten van de dekking. Dit zijn veelvuldig voorkomende (veelal kleine) schades die verzekeraars zien als een stuk risico aanvaarding van betrokken partijen, die niet langer zullen worden vergoed. Letselschade aan derden op schietbanen ed en omgeving, blijft overigens wel gedekt.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING NOJG-LEDEN

 • Alle NOJG leden zijn nu automatisch voor rechtsbijstand, zowel in strafzaken als verhaalsrechtsbijstand verzekerd door de collectieve verzekering van de NOJG, mits er geen sprake is van opzet. Wilt u deze verzekeringen aanvragen gebruik dan ons aanvraagformulier
 • BELANGRIJK IN VERBAND MET UW RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
 • In verband met art. 7 en 8 van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van onze rechtsbijstand is vereist dat een verzoek tot rechtsbijstand zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil wordt aangemeld bij onze verzekeringsmaatschappij en het secretariaat van de NOJG, er is een maximum dekking van € 25.000,– erboven is voor eigen rekening.
 • Verder is bepaald dat van een dekking is uitgesloten een strafzaak waarbij sprake is van enige opzet.

Wij vragen uw aandacht voor bovenstaande en verzoeken u dringend een kwestie die volgens u voor rechtsbijstand in aanmerking komt, zo spoedig mogelijk via ons secretariaat in Haaksbergen aan te dienen. Voor bijstand wordt dit dan voorgelegd aan onze deskundigen. Het geven van juridisch advies blijft altijd tot de mogelijkheden behoren.


AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN WBE’s

N.B. Het verdient de aanbeveling om voor het bestuur van uw WBE om ook een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering verenigingen af te sluiten. Dit om gedekt te zijn tegen hoofdelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit mogelijke fouten van het bestuur. Een dergelijke verzekering kan op individuele basis (d.w.z. per Wbe-bestuur) worden afgesloten bij een verzekeraar, dit kunt U via  U dient dit dus zelf te doen via een assurantie tussen persoon, bank of via het internet, u kunt dan prijs opvragen en vooral kijken welke zaken en niet gedekt zijn en deze vooral vergelijken. De kosten hiervoor hoeven niet duur te zijn.

Bijvoorbeeld de Rabobank verzekert dit via Interpolis al vanaf zo’n € 7,50 per maand.


JACHTHONDEN ONGEVALLEN VERZEKERING 

Jachthonden ongevallen verzekering voor jachthonden van o tot 9 jaar met een standaard verzekerd bedrag van € 2000,- en max € 435,76 aan kosten veearts per jaar. etc. zie de link voor meer informatie.


Wilt u meer informatie over verzekeringen kunt de NOJG  bereiken onder het het nummer van het secretariaat 053- 57 24 833 of via de e-mail nojg@planet.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.