• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Verzekeringen NOJG

Aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering t.b.v. de individuele leden NOJG en wildbeheereenheden.

 

Waarom een Jachtaansprakelijkheids­verzekering?

Jager met hond

Deze verzekering is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers, zoals vastgesteld in artikel de Wet natuurbescherming (Wn). De jacht­aansprakelijkheidsverzekering is gericht op de omstandigheden die kunnen ontstaan voor, tijdens en na de jacht. De verzekering van de NOJG kent standaard een dekking voor Europa en kan naar wens worden uitgebreid naar een werelddekking.

Onder Europa wordt verstaan: Geografisch Europa inclusief het Europese deel van Turkije. De verzekering heeft een ruime dekking, een minimum aan uitsluitingen en een zeer concurrerende premie.

De looptijd van de jacht­aansprakelijkheidsverzekering is gelijk aan de geldigheid van de jachtakte en loopt van 1 april tot en met 31 maart (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt).

Een lidmaatschap van de NOJG loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december en dus niet gelijk met de geldigheid van de WA-jachtverzekering.

 1. Het  normale verzekerd bedrag van de NOJG verzekering bedraagt € 1.250.000 per aanspraak.
 2. Leden woonachtig in Nederland kunnen de WA-jacht verzekering afsluiten.Leden van de NOJG met de Nederlandse nationaliteit, die in België en Duitsland wonen, komen ook voor de volledige dekking in aanmerking. Zij hebben dus Europadekking en kunnen de verzekeringsbewijzen voor de landen buiten Nederland aanvragen. (Vanaf 1-4-2020 kunnen leden, die buiten NL en die niet in België of Duitsland wonen, geen gebruik meer maken van de Aansprakelijkheidsverzekering voor jagers);
 3. Verzekeringsgebied – Europa of Werelddekking ook mogelijk (extra kosten);
 4. Aandachtspunt m.b.t.  de Duitse verzekering Voor leden die gebruik maken van de dekking voor Duitsland, wordt door verzekeraars geadviseerd om tenminste een verzekerd bedrag te nemen van € 3.000.000. De achterliggende reden hiervan is dat men ziet dat de hoogte van de claims in Duitsland sterk stijgende is en dat het standaard verzekerd bedrag van € 1.250.000 in bepaalde gevallen wel eens te laag kan zijn. Het meerdere wordt dan op de verzekerde zelf verhaald. Gelet op de geringe premiestijging (van € 7,- p/jaar) en het te lopen risico, heeft de NOJG in overleg met onze verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer gemeend dit advies over te nemen. Het verhogen van de dekking is een advies en geen verplichting. Bij het aflopen van het 3 jarige certificaat adviseren wij voor aanvraag van een nieuwe 3 jarige Duitse jachtakte een dekking af te sluiten van € 3.000.000,- Uiteraard is dit advies ook van toepassing op nieuwe aanvragen.
 • Premie in relatie tot limieten en dekkingsgebied

  Europadekking

  € 1.250.000  per aanspraak € 29,00
  € 3.000.000 per aanspraak  € 36,00
  € 6.000.000 per aanspraak  € 60,00

  Werelddekking

  € 1.250.000  per aanspraak  € 56,00
  € 3.000.000 per aanspraak  € 75,00
  € 6.000.000 per aanspraak  € 96,00
 • Buitenlandbewijzen leden, die een buitenlands verzekeringsbewijs willen hebben, kan op verzoek een verzekeringsbewijs worden verstrekt, dat al speciaal is opgemaakt op één A4 formaat voor zowel het Duits als in het Engels is opgesteld dit is gratis en dit geldt dan voor bijna geheel Europa.

 • Wie in Duitsland, Frankrijk of het Franssprekende deel van België (Wallonië) een jachtakte wil aanvragen dient volgens de plaatselijke wetgeving verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde maatschappij. De verzekeraar heeft vestigingen in die landen of werkt samen met lokale maatschappijen.

De (voorschot)premies zijn per 1-7-2019 :

  • België         € 34,61 (inclusief 21% assurantiebelasting)
  • Frankrijk   € 36,01 (inclusief 21% assurantiebelasting)
 • Buitenlandse verzekeringsbewijzen voor 3 jaar. In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een jachtakte aan te vragen voor 3 jaar. Voor het aanvragen dient u o.a. een verzekeringsbewijs voor dezelfde periode te kunnen overleggen. De NOJG kan dit leveren. Nadat u heeft kenbaar gemaakt dat u een 3 jarig verzekeringsbewijs nodig heeft.

  NB: dit kan via een e-mail voor de bestaande leden van de NOJG aan het secretariaat: NOJG@planet.nl of bij het aanmelden als nieuw lid van de NOJG op het aanmeldingsformulier lidmaatschap NOJG. Hierna ontvangt u van het secretariaat een factuur; voor de premie die u moet gaan betalen voor dit verzekeringsbewijs van 3 jaar (3 x het premiebedrag van € 29,–) € 87,– of minder indien u al voor 1 jaar een verzekeringsbewijs had betaald) U bent dan voor de periode van 3 jaar verzekerd voor geheel Europa.

  Wilt u echter gebruik maken van een nog hogere dekking, dan kunt u met een bijbetaling een aangepast bewijs ontvangen , dit kunt U opvragen bij het secretariaat.

  Nederlanders woonachtig buiten Nederland, (België of Duitsland) kunnen nu ook een verzekeringsbewijzen ontvangen die geldig zijn buiten Nederland.

 • Jaarpremie € 29,– incl. Europadekking (Inclusief assurantiebelasting).De verzekering gaat pas in na betaling van de ontvangen factuur van de NOJG. Het is dus belangrijk op tijd de verzekering te betalen . (de NOJG aansprakelijkheidsverzekering voor jagers, is alleen mogelijk voor leden van de NOJG)

 • Extra (dekking) zonder premiebetaling:
 • Kleiduiven schieten op een reguliere schietbaan
 • Het schieten van gekweekt grofwild binnen rasters;
 • Het doden van gewond wild/vee op last van de politie of bevoegdheid het gebruik van een luchtdrukwapen bij rattenvangers indien hobbymatig;
 • Aansprakelijkheid voor de hond (secundair);
 • Beoordeling en keuring wild door Gekwalificeerd Persoon;
 • Certificaten voor geheel Europa (behalve België en Frankrijk) zijn gratis.
 • Voor meer informatie, zie verzekeringspolis NOJG: Alg Voorwaarden WA jacht NOJG 2017-1114180000179
 • Opgeven van schade, via het secretariaat liefst per mail of brief en bij spoed kan dit ook telefonisch.
 • Belangrijkste wijziging van de voorwaarden.
 • PS: In de nieuwe verzekeringsvoorwaarden wordt voortaan materiële schade aan schietbanen/schietbioscopen ed nadrukkelijk uitgesloten van de dekking. Dit zijn veelvuldig voorkomende (veelal kleine) schades die verzekeraars zien als een stuk risico aanvaarding van betrokken partijen, die niet langer zullen worden vergoed. Letselschade aan derden op schietbanen ed en omgeving, blijft overigens wel gedekt.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING NOJG-LEDEN

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande en verzoeken u dringend een kwestie, die volgens u voor rechtsbijstand in aanmerking komt, zo spoedig mogelijk via ons secretariaat in Haaksbergen aan te dienen. Voor bijstand wordt dit dan voorgelegd aan onze deskundigen. Het geven van juridisch advies blijft altijd tot de mogelijkheden behoren.

 • Alle NOJG leden zijn nu automatisch voor rechtsbijstand, verzekerd door de collectieve verzekering van de NOJG, mits er geen sprake is van opzet. Wilt u deze verzekeringen aanvragen gebruik dan ons aanvraagformulier
 • BELANGRIJK IN VERBAND MET UW RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
 • In verband met art. 7 en 8 van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van onze rechtsbijstand is vereist dat een verzoek tot rechtsbijstand zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil wordt aangemeld bij onze verzekeringsmaatschappij en het secretariaat van de NOJG, er is een maximum dekking van € 25.000,– erboven is voor eigen rekening.
 • Verder is bepaald dat van een dekking is uitgesloten een strafzaak waarbij sprake is van enige opzet.

Werkwijze NOJG en taak Commissie Juridische Zaken:

Juridische waarborgen.

Omdat er nog wel eens onduidelijkheid bestaat over de juridische diensten van de NOJG  en is het goed om die werkwijze hierbij uit de doeken te doen.

Voorop staat dat we als vereniging onze leden zo goed mogelijk willen helpen als er onverhoopt juridische vragen de kop opsteken. Een aantal vrijwilligers is hier vol overgave bij betrokken.

Het orgaan dat daarvoor in het leven is geroepen is de Commissie Juridische Zaken. De Commissie bestaat uit vijf fanatieke leden, te weten Nic Quaedvlieg, Robin de Bruine, Rinus Jeremiasse, Hanneke Esselink en Maurice Stassen. Daarnaast kunnen wij als commissie altijd, maar dan ook altijd terecht bij onze steun en toeverlaat Piet Croughs en bij onze rotsvaste kracht Jolande ten Thije. Ook hier is zij onmisbaar!

Wat is nu de taak van de Commissie Juridische Zaken.

De bedoeling is dat wij juridische vragen van leden beantwoorden. Die vragen kunnen bij voorkeur per mail worden gezonden naar juridischezaken@nojg.nl.

Binnen de commissie wordt dan bekeken wie die betreffende vraag het beste kan beantwoorden. Meestal volgt er dan binnen enkele dagen een antwoord. Indien nodig wordt er telefonisch contact opgenomen, bijvoorbeeld om nadere uitleg te krijgen of stukken aan u op te vragen.

De vragen die we ontvangen zijn erg divers. Soms is de vraag eenvoudig te beantwoorden, maar soms moeten ook wij de boeken in voordat we tot een goed antwoord kunnen komen. Een antwoord komt er altijd!

Overigens is het goed om op deze plaats te wijzen op onze uitgebreide website www.nojg.nl en de daarop geplaatste informatie. Vele onderwerpen staan uitvoerig op de website weergegeven, ook de meest gestelde vragen met antwoorden. Diverse onderwerpen kunnen aangeklikt worden voor meer informatie. Ook staan er talloze nieuwsberichten op de site, en kunt u de voor de jacht benodigde formulieren downloaden en printen. Veel vragen kunnen via de site al worden beantwoord. Mocht u daar iets missen, laat het ons dan weten.

De beantwoording van de vragen door de Commissie Juridische Zaken is kosteloos. We proberen een zo goed mogelijk antwoord te geven waar u iets aan heeft.

De grens van het kunnen van de commissie ligt echter bij het moment dat er een procedure zou moeten worden gevoerd, of indien er een andere partij zou moeten worden aangeschreven. Kortom, als er juridische handelingen uitgevoerd moeten gaan worden dan kan de Commissie Juridische Zaken die niet uitvoeren. Wij zijn er puur voor de beantwoording van vragen. Wij kunnen u dus, behalve het beantwoorden van vragen, niet begeleiden in bijvoorbeeld zaken bij de rechtbank, bezwaarschriften tegen het weigeren of intrekken van de jachtakte of het aanschrijven van uw buurman in een grensgeschil. We kunnen u dan wel adviseren over de te volgen weg en de haalbaarheid van een procedure.

Wat wij in die gevallen in ieder geval ook doen is uw eventuele juridische zaak aanmelden bij de rechtsbijstandsverzekering. Ieder lid van de NOJG is namelijk automatisch aangesloten bij deze rechtsbijstandsverzekering. Wij kunnen er voor zorgen dat de kwestie wordt aangemeld bij de verzekeraar, en dat de verzekeraar vervolgens contact met u opneemt om de zaak te bespreken en om te kijken of de zaak wel onder de dekking van de verzekering valt.

De rechtsbijstandsverzekering dekt namelijk niet alles. Zo worden strafzaken nooit gedekt. Meestal worden zaken aangaande ingetrokken of geweigerde jachtaktes ook niet gedekt. Voor andere zaken, mits jachtgerelateerd, bestaat meestal wel dekking. Het gaat op deze plaats te ver om alle polisvoorwaarden te behandelen, maar als u het aan ons voorlegt kunnen we per zaak bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De reden dat sommige soorten zaken niet worden gedekt is omdat dergelijke zaken een te hoog risico voor de verzekeraars vormen. Vrijwel alle maatschappijen zijn daar heel eenduidig in. Dus ook als u een eigen rechtsbijstandsverzekering heeft zult u tegen diezelfde uitsluitingen aanlopen.

Indien de verzekeraar uw zaak accepteert dan zal een interne jurist van die verzekeraar contact met u opnemen om de zaak te bespreken. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Soms moet u dan een eigen risico betalen. De verdere kosten zijn dan voor de verzekeraar.

Het moment dat er daadwerkelijk een procedure gevoerd moet gaan worden, dan mag u de verzekeraar verzoeken om een door u aan te wijzen advocaat in te schakelen. Deze advocaat zal dan op kosten van de verzekeraar aan de slag gaan. Op die manier weet u zich verzekerd van iemand met kennis van zaken, niet iedere jurist van de verzekeraar weet namelijk voldoende van de jacht af.

Mocht de zaak niet gedekt zijn door de verzekeraar dan kunt u zelf een advocaat inschakelen. Indien u een klein inkomen en een klein vermogen heeft dan zou dat op kosten van de Staat kunnen. De betreffende advocaat zal u daar alles over kunnen vertellen, want ook daar gelden weer verschillende voorwaarden in verschillende situaties. Komt u daar niet voor in aanmerking, dan zult u met de advocaat een prijs overeen moeten komen.

In een notendop is dit hoe de juridische bijstand in onze vereniging werkt.

U weet nu in ieder geval dat u altijd een ingang heeft via onze Commissie Juridische Zaken.

Wij kunnen antwoorden geven en uw helpen indien uw juridische probleem omvangrijker is dan enkel en vraag. Schroom niet om te mailen, wij staan graag voor uw klaar!

Jachtveldgeschillen of geschillen binnen of met een Wbe

De NOJG en de Jagersvereniging hebben voor hardnekkige en lastige geschillen – een geschillenregeling opgericht via een landelijke onafhankelijke stichting. Deze stichting werkt met professionele mediators. Deze stichting fungeert ook als de geschillenregeling, zoals deze wordt genoemd in de Omgevingsverordening van bijvoorbeeld de provincie Limburg.

De administratieve toegang tot deze stichting kan tot stand worden gebracht via het secretariaat of  via de Commissie Juridische Zaken van de  NOJG.

Je kunt hiervoor ook zelf rechtsreeks een formeel het verzoek doen aan de stichting via het navolgende mailadres: info@sglj.nl.

 


AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN WBE’s

N.B. Het verdient de aanbeveling om voor het bestuur van uw WBE om ook een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering verenigingen af te sluiten. Dit om gedekt te zijn tegen hoofdelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit mogelijke fouten van het bestuur. Een dergelijke verzekering kan op individuele basis (d.w.z. per Wbe-bestuur) worden afgesloten bij een verzekeraar, dit kunt U via  U dient dit dus zelf te doen via een assurantie tussen persoon, bank of via het internet, u kunt dan prijs opvragen en vooral kijken welke zaken en niet gedekt zijn en deze vooral vergelijken. De kosten hiervoor hoeven niet duur te zijn.

Bijvoorbeeld de Rabobank verzekert dit via Interpolis al vanaf zo’n € 7,50 per maand.


JACHTHONDEN ONGEVALLEN VERZEKERING 

Jachthonden ongevallen verzekering voor jachthonden van o tot 9 jaar met een standaard verzekerd bedrag van € 2000,- en max € 435,76 aan kosten veearts per jaar. etc. zie de link voor meer informatie.


Wilt u meer informatie over verzekeringen kunt de NOJG  bereiken onder het het nummer van het secretariaat 053- 57 24 833 of via de e-mail nojg@planet.nl

Reacties zijn gesloten.