Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Nieuwsbrief 3e kwartaal 2024 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2024 Faunabeheereenheid Limburg

image_pdfimage_print
Limburg

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

Mevrouw Plusquin van de Natuur en Milieufederatie Limburg is tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 12 juni jl. aangetreden als nieuw bestuurslid voor de geleding Overige Maatschappelijke Organisaties binnen het bestuur van de FBE, ter opvolging van de heer Hermanussen.

Omgevingsvergunningen

Spreeuwen

De volgende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar gesteld in FRS:

  1. Omgevingsvergunning Spreeuw vangen en verplaatsen Blauwe Bessen (voor beperkte groep)
  2. Omgevingsvergunning Spreeuw aan verjaging ondersteunend afschot in verband met gewasschade Blauwe Bessen (voor beperkte groep)

De provincie heeft ook dit jaar weer een omgevingsvergunning verleend voor het vangen en verplaatsen van Spreeuwen en voor ondersteunend afschot ter bestrijding van schade in de Blauwe Bessenteelt aan een aantal telers die deelnamen aan de Voorlopige Voorziening die vorig jaar juni heeft plaatsgevonden.

Wanneer men niet heeft deelgenomen aan deze Voorlopige Voorziening dient men via de FBE een separate vergunningsaanvraag te doen bij de provincie wanneer men in aanmerking wil komen voor de omgevingsvergunning Spreeuw vangen en verplaatsen en/of Spreeuw ondersteunend afschot.

Vos

De omgevingsvergunning Vos Predatorenbeheer voor de Hamster is op advies van de Hamstercoördinator verlengd van 1 juli t/m 31 oktober 2024. Deze omgevingsvergunningen zijn als Algemene Machtiging in FRS al aan de desbetreffende WBE’s doorgeschreven t/m 31 oktober.

Diersoorten

Roek

Wanneer men gebruik maakt van de omgevingsvergunning Roek doden gewasschade dient de machtiginghouder conform de provinciale omgevingsvergunning medewerking te verlenen aan eventuele gedurende de vergunningsperiode te starten veterinaire of wetenschappelijke onderzoeken en levert indien gevraagd actief een bijdrage aan het verzamelen van gedode dieren, monsteropname en gegevensverzameling. Vanuit de provincie ligt er momenteel het verzoek om alle geschoten Roeken in een zak in de vriezer te bewaren, zodat deze later opgehaald kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Zodra men een Roek beschikbaar heeft kan een e-mail worden gestuurd naar hf.verkennis@prvlimburg.nl en

laja.thijssen@prvlimburg.nl onder vermelding van de volgende gegevens:

  1. Naam;
  2. Het aantal Roeken beschikbaar om op te halen;
  3. Telefoonnummer;
  4. Het adres waar de Roeken ingevroren

De provincie neemt dan contact op om een moment af te spreken dat de Roeken opgehaald worden.

Haas

In verband met de bewaking van het maximaal aantal van 450 Hazen die per jaar gedood mogen worden in Limburg op basis van de beschikbare omgevingsvergunning, willen wij nogmaals alle gebruikers van de omgevingsvergunning erop wijzen dat men ieder afschot BINNEN 24 UUR in FRS dient te registeren.

In het najaar zullen via een aparte mailing alle WBE-secretarissen en vergunning gebruikers nogmaals hierop worden gewezen, omdat niet alle gebruikers zich goed aan deze voorwaarde houden. Dit kan ertoe leiden dat de omgevingsvergunning voor hen geschorst gaat worden.

Monitoring

Patrijzentelling

De provincie stimuleert al enkele jaren het behoud van de Patrijs in Limburg. Inmiddels zijn er 14 kansrijke gebieden in Limburg waar speciale aandacht is voor de Patrijs. Naast de speciale ANLb pakketten voor Patrijzen kan daar een omgevingsvergunning Vos predatorenbeheer ter bescherming van de aanwezige Patrijzen worden ingezet.

O.b.v. deze omgevingsvergunning worden er jaarlijks twee Patrijzentellingen georganiseerd, te weten een Territoriumtelling en een Kluchtentelling. Deze zullen respectievelijk worden gehouden van 15 maart t/m 31 mei en van 1 november t/m 15 december.

Bij de Territoriumtelling die eind mei jl. is afgerond, is het de bedoeling dat door de deelnemende WBE’s in de vastgestelde werkgebieden per Patrijzen kerngebied in kaart wordt gebracht waar de koppels in territoria zitten en deze gegevens vóór 30 juni in FRS registreren.

Voorjaarstelling

De cijfers van de Voorjaarstelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld; Gegevens Voorjaarstelling 2024 Faunabeheereenheid Limburg .

Zomertelling

De Zomerganzentelling vindt dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaats, te weten op zaterdag 20 juli a.s. De uitleg hierover heeft u inmiddels per mail ontvangen. Het telplan staat in FRS voor u klaar voor het registreren van de telgegevens. Vóór 20 augustus a.s. dienen de telgegevens te worden geregistreerd in FRS.

Kalender

vóór 30 juni  Registratie patrijzentelling in FRS (alleen voor deelnemende WBE’s)
20 juli  Zomertelling
vóór 20 augustus Registratie zomertelling in FRS