Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
De Jagersvereninging, NOJG, FPG en Wbe de Roerstreek vragen in kort geding om een voorlopige voorziening voor opening jacht op haas

De Jagersvereninging, NOJG, FPG en Wbe de Roerstreek vragen in kort geding om een voorlopige voorziening voor opening jacht op haas

image_pdfimage_print

Hazen

Het jachtseizoenen van de haas staat voor de deur. Daarom hebben de Jagersvereniging, NOJG, FPG en Wbe de Roerstreek besloten om via een kort geding om een voorlopige voorziening te vragen. Dit kort geding vindt plaats op 10 oktober en zou er voor moeten zorgen dat de jacht op de haas in ieder geval toegestaan blijft. In een bodemprocedure tegen de Staat vecht de NOJG en de Jagersvereniging daarnaast samen met de FPG en Wbe de Roerstreek, het totale besluit van de minister voor Natuur en Stikstof aan om de jacht op haas in drie provincies en konijn landelijk voorlopig te sluiten.

Op 14 april 2022 kondigde de minister aan voornemens te zijn de jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht, en op het konijn in alle provincies, voor het komend seizoen (2022/2023) niet te openen. Op 28 april 2022 heeft de minister het ontwerp voor de daarmee gepaarde gaande wijziging van de Regeling natuurbescherming gepubliceerd in het kader van een internetconsultatie. In totaal zijn 3801 zienswijzen ingediend waarbij partijen ook meerdere zienswijzen hebben ingediend. In deze zienswijzen is de minister verzocht dringend af te zien van het voornemen de jacht op de haas en het konijn te beperken, onder meer vanwege de constatering dat dit voornemen verschillende (inter)nationale rechtsnormen en – beginselen zou schenden. Toch is de wijziging van de Regeling natuurbescherming op 29 juli 2022 in werking getreden. Daarmee is sprake van een niet gerechtvaardigde inbreuk op de rechten van partijen.

De Jagersverenigingen zijn zeer ontstemd over het besluit van de minister en gaan samen met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), en de Wildbeheereenheid Roerstreek en hun respectievelijke leden, een kort geding en een bodemprocedure voeren tegen de Nederlandse Staat.

Staat van instandhouding

Het besluit van de minister is mede tot stand gekomen op basis van een onderzoek van Wageningen Environmental Research (WEnR) naar de staat van instandhouding van de haas en het konijn. Anders dan de Universiteit Wageningen heeft gerapporteerd, is de staat van instandhouding van deze twee diersoorten in het geheel niet in het geding. De Jagersvereniging heeft al eerder zeer duidelijk aangegeven dat er aan dit onderzoek een onjuiste beoordelingsmethode ten grondslag ligt. Ook zijn discutabele keuzes gemaakt rond gebruikte data en referentiejaren.

Onjuiste aannames

Het besluit van de minister berust op onjuiste aannames over de staat van de instandhouding van de haas en het konijn en het hanteren van een onjuiste beoordelingsmethode. Daarom heeft de Jagersvereniging besloten om een kort geding te starten vanwege het niet openen van de jacht op de haas en een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te voeren. In de bodemprocedure zal een rechter toetsen of de ministeriële regeling onrechtmatig is, ook voor wat betreft het konijn. De rechter wordt verzocht om een definitief oordeel te geven over de beoordelingsmethode die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de staat van instandhouding van de haas en het konijn. Dit oordeel is ook van groot belang voor de volgende jachtseizoenen en voor alle andere bejaagbare wildsoorten.

Datum kort geding

Het kort geding zal plaatsvinden op 10 oktober 2022 om 09:00 uur. Wij houden u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte over de voortgang van de procedure.