Aanvragen nieuwe ‘ omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ 2024

image_pdfimage_print

Bij de nieuwe aanvragen van een ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ zijn de jachthouders als eerste aan de beurt.

Dit komt omdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ook gevolgen heeft voor het aanvragen van de ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ zoals de jachtakte gaat heten. De omgevingswet brengt met zich mee, dat er veel nieuwe termen en uitdrukkingen in staan, die aangepast zijn aan deze wet. Ook nieuwe artikelen en besluiten waarna verwezen dient te worden in de bekende toestemmingen en een nieuw model aanvraagformulier voor de omgevingswet jachtgeweeractiviteit, die eigenlijk niet veel veranderen v.w.b de voorwaarden en eisen, voor de aanvragers.

U dient de volgende bescheiden mee te nemen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.
 • Bescheiden waaruit blijkt dat u in de gelegenheid bent tot jagen:
  • Een jachthuurovereenkomst (of eigendomsrecht).
  • Een toestemming om in of buiten gezelschap jachthouder te jagen .
  • Een goed lijkende, recente pasfoto in kleur (omdat u een nieuw document krijgt, dient iedere aanvrager deze aan te leveren).
  • Het inlichtingenformulier (WM32) met opgave van 3 referenten inclusief de handtekeningen van hen.
  • Een WA-jacht verzekeringsbewijs waaruit de volgende gegevens blijken (het NOJG verzekeringsbewijs voldoet aan al deze voorwaarden):
   • de naam en het adres van de verzekeraar;
   • de naam en het adres van de verzekeringnemer;
   • het polisnummer;
   • de dagtekening en het jaar van de ingang en het einde van de dekking;
   • de aanduiding van de personen die als verzekerden worden aangemerkt;
   • het gebied waarin de verzekering van kracht is;
   • het verzekerde bedrag van ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis;
   • bewijs van lidmaatschap WBE (geldt alleen voor aanvragers die tevens jachthouder zijn).

Zie voor een volledig overzicht van alle benodigde bescheiden onze webpagina ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aanvraag‘ en de aparte pagina met alle formulieren ten behoeve van een aanvraag/verlenging ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ en ook de nieuwe Jachthuurovereenkomsten en toestemmingen grondgebruiker gebaseerd op de Omgevingswet.

Alle jachtaktehouders dienen voor het verlengen van hun jachtakte ook al is die nog niet vol, een nieuwe aanvraag in te dienen met een nieuw formulier en bijgevoegd een pasfoto. Dit kun je hier downloaden.

Let op: Op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, dat je van de politie hebt ontvangen of nog zult ontvangen, staat vermeld dat de aanvrager een kopie van zijn jachtdiploma moet bijvoegen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze vereiste alleen van toepassing is op nieuwe aanvragers. Indien je reeds in het bezit bent van een jachtakte en een aanvraag indient voor het jaar 2024/2025, is het niet nodig om een kopie van het jachtdiploma bij te voegen.

Je hoeft maar één pasfoto bij te voegen , want er wordt een kleuren scan gemaakt van je omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Indien je Europees vuurwapenpas ook vernieuwd dient te worden, dien je daar ook een pasfoto voor bij te voegen.

Het huidige nummer jachtakte blijft HETZELFDE voor de Omgevingsvergunning, dus kun je dit invullen op je aanvraagformulier en evt. op de uit te schrijven toestemmingen in of buiten gezelschap jachthouder.

Bij vraag 7 wordt gevraagd de wapens op te geven. Hiervoor mag men een kopie van de bijlage huidige jachtakte bijvoegen, daar staan immers alle wapens op en ook de evt in medegebruik zijnde wapens en kan er dus niets mee mis gaan.

De benodigde formulieren voor de aanvraag/verlenging veranderen dus in principe niet veel en je dient nog steeds een afspraak voor het in persoon aanvragen van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit te doen.

Voor bestaande jachtaktehouders zal de nieuwe aanvraag  dan ook als een verlenging worden afgehandeld en kost € 68,- wat vorig jaar ook is betaald. Voor nieuwe aanvragers geldt zoals voorheen het tarief van de eerste aanvraag van € 138,-.

Aanvragen nu in twee fasen

Alle jachtaktehouders hebben of krijgen binnenkort een brief ontvangen van de voor hun van toepassing zijnde teams Korpscheftaken, hierin wordt de hele procedure uitgelegd voor de nieuwe aanvragen voor de ‘omgevingsvergunning jachtactiviteit’. Daarin staat dat de teams Korpscheftaken de aanvragen in twee fasen zullen afhandelen. Als eerste worden alle landelijke aanvragen van de jachthouders afgehandeld, daarna pas de overige aanvragen.

Deze keuze is gemaakt om de eerste aanvragers die dus jachthouder zijn, in de gelegenheid te stellen om de zogenoemde in – en buitengezelschap toestemmingen af te geven die voor de overige jachtaktehouders van belang zijn voor hun aanvraag. De teams streven ernaar om vanaf 8 januari 2024 met de eerste fase te kunnen beginnen, afhankelijk van het overige werkaanbod en de beschikbare personele capaciteit.

Gezamenlijk proces

Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet voor de afgifte van de ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ is gezamenlijk opgepakt door de politie en de brancheorganisaties de NOJG en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Om de transitie naar de ‘Omgevingswet’ begin januari zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er van de betrokken partijen ‘de jachtaktehouders’ gevraagd om zich dan ook aan het voorgestelde twee fasen aanvraagproces te houden.

Mochten er voor u zaken niet goed lopen, neemt dan contact op met één van deze partijen, zodat actie kan worden ondernomen om de zaken vlot te trekken.

Reacties zijn gesloten.