Nieuwe EU natuurherstelwet gepubliceerd

image_pdfimage_print

FACE verwelkomt het voorstel voor een nieuwe Natuurherstelwet , dat vandaag door de Europese Commissie is gepubliceerd. Dit zal een belangrijke stap zijn om de natuur in heel Europa terug te brengen. Belangrijk is dat dit de allereerste wetgeving ooit is die expliciet gericht is op het herstel van de Europese natuur, het herstel de 80% van de Europese Habitats die in slechte staat verkeren, en het terugbrengen van de natuur in alle ecosystemen , inclusief bossen, landbouwgrond en zoetwaterecosystemen ( link ).

Het voorstel, dat de vorm aanneemt van een ontwerpverordening, definieert een reeks sleutelbegrippen en stelt juridisch bindende doelstellingen voor natuurherstel vast. Dit betekent dat de lidstaten hun eigen nationale herstelplannen moeten opstellen en de nodige werkzaamheden moeten verrichten om de noodzakelijke herstelmaatregelen vast te stellen om aan de doelstellingen en verplichtingen te voldoen. De wet zal de bestaande ervaringen met maatregelen voor natuurherstel uitbreiden en moet voortbouwen op het goede werk dat door de Europese jagers is verricht, zoals uiteengezet in het FACE-biodiversiteitsmanifest . Belangrijk is dat de lidstaten de belanghebbenden actief moeten betrekken bij het opstellen van herstelplannen om ervoor te zorgen dat plannen goed zijn afgestemd op de nationale omstandigheden.

Vanuit het gezichtspunt van FACE zou de wet belangrijke voordelen moeten opleveren voor klein wild in landbouwecosystemen. Zo worden er doelen gesteld voor een algehele toename van de biodiversiteit en een positieve trend voor graslandvlinders, akkervogels en zeer diverse landschapselementen op landbouwgrond. Wat watervogels, zullen de doelstellingen voor het herstel van wetlands, waaronder veengebieden en rivieren, ook belangrijke resultaten opleveren.

Even opmerkelijk voor bejaagbare en niet-bejaagbare soorten zijn herstelmaatregelen die moeten worden genomen voor in de lijst opgenomen Habitats van terrestrische, kust- en zoetwatersoorten die nodig zijn om de kwaliteit en kwantiteit van die Habitats te verbeteren, onder meer door ze te herstellen, en om de connectiviteit te verbeteren, totdat voldoende kwaliteit en kwantiteit van die Habitats is bereikt.

Nationale herstelplannen moeten de periode tot 2050 bestrijken en minimaal elke 10 jaar worden herzien. De Europese Commissie beoordeelt de ontwerpen van nationale herstelplannen binnen zes maanden na de datum van ontvangst. In het voorstel zijn ook monitoring- en rapportageverplichtingen voor de lidstaten vastgelegd.

Wat de doelen betreft, somt het voorstel een bindend overkoepelend doel op met bindende ecosysteem specifieke doelen. Het eerste houdt in dat de herstelmaatregelen tegen 2030 ten minste 20 % van de land- en zeegebieden van de EU moeten bestrijken en tegen 2050 alle ecosystemen die moeten worden hersteld.

In een reactie op het nieuws van vandaag verklaarde Torbjörn Larsson, voorzitter van FACE : “ We beoordelen het voorstel momenteel in detail, maar we kunnen nu al zien dat dit belangrijke voordelen zal opleveren voor de Europese natuur, wat een centraal verzoek is in onze Europese Jagerscampagne . De rol van belanghebbenden op het platteland, waaronder jagers, bij het vertalen van de wet in succesvolle initiatieven ter plaatse kan niet genoeg worden benadrukt. Het is van het grootste belang om de juiste prikkels te bieden om ervoor te zorgen dat in Europa gebaseerde natuurbehoud projecten waarbij jagers en andere belanghebbenden betrokken zijn, blijven evolueren ”.


 

FACE is de stem van Europese jagers.
Wij zorgen ervoor dat de jacht goed blijft voor de jager, de samenleving en de natuur.
www.face.eu

FACE is de Europese Federatie voor Jacht en Natuurbehoud. FACE, opgericht in 1977, vertegenwoordigt de belangen van de 7 miljoen jagers in Europa als een internationale non-profitorganisatie. FACE bestaat uit nationale jagersverenigingen uit 37 Europese landen, waaronder de EU-27. FACE wordt ondersteund door 7 geassocieerde leden en is gevestigd in Brussel. FACE handhaaft het principe van duurzaam gebruik en is sinds 1987 lid van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). FACE werkt samen met haar partners aan een reeks jachtgerelateerde zaken, van internationale natuurbeschermingsovereenkomsten tot lokale implementatiekwesties met de doel de jacht in heel Europa in stand te houden.

Reacties zijn gesloten.