Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Onderzoek wijst uit: nestbehandeling bij ganzen werkt niet

Onderzoek wijst uit: nestbehandeling bij ganzen werkt niet

image_pdfimage_print
PERSBERICHT
5 oktober 2023

Nederland is een luilekkerland voor ganzen. De intensieve landbouw met een hoge opbrengst van gewassen zorgt voor een overvloed aan voedsel. Ganzen horen bij ons land, maar het zijn er veel. Zoveel, dat ze schade veroorzaken. Aan boerenland, maar ook aan de natuur. Daarnaast kan de vliegveiligheid in gevaar komen. Steeds vaker wordt het onklaar maken van ganzeneieren (‘nestbehandeling’) genoemd als diervriendelijke maatregel om de populatiegroei te beheersen. Recent onderzoek toont echter aan, dat deze maatregel niet effectief is.

,In opdracht van de FBE Noord-Holland deed Kees Koffijberg (Sovon) een uitgebreide literatuurstudie naar nestbehandeling. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in de notitie ‘Literatuurstudie naar de effecten van legselbehandeling op ganzenpopulaties’. De belangrijkste conclusie:
“Het is heel begrijpelijk dat mensen denken dat als er minder eieren uitkomen, er minder vogels volwassen worden en dat daarmee ook de populaties ganzen krimpen. Het lijkt zó logisch, en toch werkt het niet zo! Sterker nog, het onderzoek wijst uit dat nestbehandeling in de meeste gevallen niet effectief is.” (Kees Koffijberg, Sovon)

Ganzen verstoppen hun nesten goed en het is onmogelijk alle nesten te vinden. De kuikens die uit de niet-gevonden eieren komen, hebben een grote overlevingskans omdat ze minder concurrentie hebben van andere kuikens. Onder aan de streep worden er dan evenveel kuikens vliegvlug, zo laat het onderzoek zien.

Daarnaast blijkt nestbehandeling ongewenste effecten te hebben. Het leidt tot verstoring in natuurgebieden en vormt daarmee een bedreiging voor beschermde broedvogels zoals de bruine kiekendief en de purperreiger. Tot slot is nestbehandeling een zeer arbeidsintensieve en daarmee een dure maatregel.

“De FBE Noord-Holland zet in haar faunabeheerplannen in op preventieve maatregelen om schade door ganzen te voorkomen. Pas als die maatregelen niet werken, komt afschot in beeld. Om onze plannen te onderbouwen verzamelen we betrouwbare data, onder andere via onze app FaunaSpot. Daarnaast investeren wij in onderzoek, zoals dit onderzoek naar de effectiviteit van nestbehandeling. Het zou zonde zijn als we in Nederland deze maatregel blijven toepassen. Dan blijven de populaties namelijk groeien en dat heeft uiteindelijk alleen maar meer afschot tot gevolg. Dat moeten we echt niet willen.” (Patty Laan, directeur FBE Noord-Holland:

Op de website van de FBE Noord-Holland staat een interview met Kees Koffijberg met meer informatie (https://fbenoordholland.nl/a/nestbehandeling-wel-of-niet-effectief)