• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nederlandse Melkvee Vakbond tekent bezwaar aan tegen besluit Omgevingsverordening Provincie Friesland.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) tekent bezwaar aan tegen het besluit tot vaststelling van de ontwerp omgevingsverordening provincie Friesland; dd. 16 februari 2021. Een verordening, ook deze omgevingsverordening, en de erin genoemde beperkende maatregelen en zoneringen naar boeren in een bepaald gebied, is een Algemeen Verbindend Voorschrift in de zin…

Lees verder

Nieuwe visie faunabeleid voor provincie Friesland

Geplaatst: 17/03/2021  In de Nota Faunabeheer Fryslân schetst het college van Gedeputeerde Staten van Friesland een visie en uitgangspunten voor het faunabeheer in de provincie. Gedeputeerde Staten leggen de nota op 28 mei voor aan Provinciale Staten voor vaststelling. De nieuwe nota biedt een overkoepelend beleidskader en brengt daarmee losse…

Lees verder

Algemene Ledenvergadering NOJG 2021

Algemene Ledenvergadering NOJG 2021 Omdat er voor het eerst sprake is van een schriftelijke Algemene Ledenvergadering willen wij om misverstanden te voorkomen u op het volgende attenderen. Ieder lid heeft de beschikking gekregen over onze voorstellen voorzien van de bijbehorende informatie. Ieder lid heeft de gelegenheid om opmerkingen, wijzigingsvoorstellen, vragen…

Lees verder

Staatsbosbeheer legt afschieten en vangen konikpaarden en heckrunderen stil

Bron: Omroep Flevoland LELYSTAD • Vrijdag 19 februari 2021 | 5:33 Staatsbosbeheer heeft het afschieten en vangen van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen stilgelegd. Dat bevestigt gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland, na vragen van Omroep Flevoland. Het besluit is genomen naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de…

Lees verder

Nieuwsbrief maart 2021- Cursussen Praktijk Jacht – Praktijk Centrum Jacht & Fauna

Net als jou hopen wij binnenkort alle coronaperikelen achter ons te laten. De vrije toekomst tegemoet, zoals we gewend zijn en zoals we willen. Als vrijwilliger zinvol met jacht en natuurbeheer bezig zijn en wetende dat je passievolle vrijetijdsbesteding een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. Voor nu nog even…

Lees verder

Werkwijze Korpscheftaken voor het verstrekken van Jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen vanaf 3 maart 2021

logo politie

Binnen de teams korpscheftaken zal vanaf 3 maart een eerste start worden gemaakt met het verstrekken van jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgifte geschiedt n.a.v. eerder ingezonden stukken en na afrekening aan de balie. De afgifte hiervan door de teams starten met in acht neming van de coronamaatregelen, zoals…

Lees verder

Door Nederland trekkende wolf legaal geschoten in Frankrijk

  In september afgelopen jaar heeft een jager in de Vogezen een wolf doodgeschoten. De jager had hier een vergunning voor. De wolf viel over langere tijd schapen en kalveren aan en drong open stallen binnen. De Franse autoriteiten hebben hierop een vergunning afgegeven om het dier te doden. De…

Lees verder

Kan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) effectiever – Geef uw mening via de enquête

  Overal in Europa gaan planten- en diersoorten die typisch zijn voor akkerbouw in fors tempo achteruitgang. Waarom slagen we er in de verschillende Europese lidstaten niet in om die achteruitgang van de akkerfauna te stoppen? In het Europese PARTRIDGE project[1] proberen verschillende partners de achteruitgang van patrijzenpopulaties om te…

Lees verder

Op weg naar duurzaam jagen en vissen in de buitenlucht – ECHA stelt beperkingen op het gebruik van lood voor de jacht,buiten-sportschieten en visserij

ECHA / NR / 21/07 Het Europees Agentschap voor chemische stoffen komt met een voorstel voor verdere EU-brede beperkingen op het gebruik van lood in munitie voor de jacht en buiten-sportschieten en bij de visserij. Het voorstel is bedoeld om de risico’s van lood bij deze activiteiten aan te pakken…

Lees verder

Provincie Noord-Holland verlaagt vergoeding voor schade door ganzen per 1 mei 2021.

Ganzen

De provincie Noord-Holland verlaagt de uitkeringen voor schade die ganzen aan gewassen toebrengen van 95% naar 80%. De wijziging gaat vanaf 1 mei in. Boeren met een bedrijf in een beschermd Natura 2000-gebied krijgen nog wel een volledige vergoeding, omdat zij geen ganzen mogen verjagen.  De verschillende ganzensoorten die in…

Lees verder

Nederlandse Jachtpachters in Duitsland: Opgelet bij het tijdig verlengen van uw Jagdschein!

Jagdschein

Bij het verlopen van de geldigheid van je Jagdschein als jachtpachter in Duitsland zijn de jachtpachtovereenkomsten van rechtswege automatisch ontbonden. Voor de verlenging van een Jagdschein is veelal een geldige NL jachtakte een vereiste. Gezien de huidige perikelen i.v.m. Corona en de onmogelijkheid in sommige regio’s de jachtakte tijdig verlengd…

Lees verder

Waterschappen Nederland : ‘Bever welkom, maar zeker niet overal’

“De bever hoort in ons werkgebied thuis”, zegt woordvoerder Arjan Heugens van waterschap Vechtstromen Overijssel . “Hij is dan ook van harte welkom. Alleen niet op plekken waar hij schade kan toebrengen en daarmee de veiligheid in gevaar kan brengen. Mocht dat gebeuren, dan moeten we bij de provincie een…

Lees verder