Onlangs heeft de Regiegroep¹ Ganzen haar advies aangeboden aan de provincie. Het advies is bedoeld voor het nieuw provinciale ganzenbeleid. De Regiegroep heeft de gedeputeerde gevraagd het advies mee te nemen bij de uitwerking van nieuw ganzenbeleid. In het voorjaar van 2024 besluit de provincie over het nieuwe ganzenbeleid. Dan wordt duidelijk hoe de provincie de komende jaren de ganzenschade gaat aanpakken.

Provinciale Staten stelden in 2022 de uitgangspunten vast voor het nieuwe provinciale ganzenbeleid in de Startnotitie. Daarop is een Regiegroep ingesteld met vertegenwoordigers van de landbouw en vertegenwoordigers van natuurorganisaties. Gedeputeerde De Vries heeft zijn waardering uitgesproken voor de goede samenwerking binnen de Regiegroep: “Ik vind het belangrijk dat nieuw beleid breed wordt gedragen. GS heeft er waardering voor dat de Regiegroep er in is geslaagd om een gemeenschappelijk gedragen advies aan de provincie op te stellen. GS zal dit advies betrekken bij het doen van voorstellen voor nieuw beleid aan PS.”

In 2022 gaven Provinciale Staten aan dat het van belang is dat zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken worden bij het nieuwe ganzenbeleid. Naast de Regiegroep is er daarom ook een klankbordgroep² waarin andere betrokken partijen zitting hebben. Gedeputeerde Staten betrekt naast het advies van de Regiegroep ook de reacties van de klankbordgroep, een juridisch advies, een ecologisch advies, het advies van de Faunabeheereenheid Fryslân en het advies van BIJ12.

Het volledige advies van de Regiegroep Ganzen is te lezen via deze link(externe link).

[1] In de Regiegroep zitten: Collectief Ganzenbeheer Friesland, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, It Fryske Gea, LTO Noord, Natuurmonumenten, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Staatsbosbeheer.

[2] In de klankbordgroep zitten: KJV, NOJG, Farmers Defence Force, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Agrarische Jongeren Friesland, BFVW, Kollektivenberie Fryslân, Fauna4Life, Dierenbescherming, BIJ12 Faunazaken en Faunabeheereenheid Fryslân.